Kursplan för Handledd verksamhetsförlagd utbildning

Supervised Field Placement Training in Social Work

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 28 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC117
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-05-29
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande minst 105 högskolepoäng och fullgjord PPU. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.
Ämne: Socialt arbete.

MålKursens mål är att studenten tillägnar sig kunskaper och färdigheter i det sociala arbetet på individ-, grupp- och samhällsnivå, utifrån en humanistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt. Vidare är målet att studenten tillägnar sig färdigheter i att kritiskt och teoretiskt reflektera över den egna professionella rollen och identiteten i det sociala arbetet.

Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för och reflektera över den egna praktikplatsens verksamhetsmål, organisation och samhällsorganisatoriska inplacering
 • redogöra för och visa förståelse för sambandet mellan och betydelsen av det sociala arbetets teorier i praktiskt arbete
 • redogöra för erfarenhetsbaserad kunskap om handläggning av klientärenden med olika arbetssätt och metoder i socialt arbete såsom behovsbedömning, utredning, beslut och uppföljning
 • redogöra för kunskaper om arbetsledning, organisationsutveckling, personalfrågor och ekonomi
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala problem och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • visa förmåga att på ett konstruktivt sätt kunna ta emot handledning och reflektera över den egna läroprocessen
 • kommunicera, diskutera och visa förståelse av behovet av att kontinuerligt utveckla sin yrkeskompetens
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över och visa förståelse för etiska principer, empowerment och professionellt förhållningssätt
 • visa förmåga till empati och professionellt bemötande
 • kritiskt reflektera över maktfrågor och den egna personens betydelse i mötet med brukare
 • reflektera över teamarbete för att förstå vikten av vad lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper har i socialt arbete
 • kritiskt reflektera över den kommande yrkesrollen och det sociala arbetets yrkespraktik

Innehåll

Kursen innehåller och behandlar följande:

 • Handledd verksamhetsförlagd utbildning inom det sociala arbetets olika verksamhetsområden
 • Undervisning som behandlar såväl teoretiska som praktiska tillämpningar i socialt arbete
 • Genomförande av vissa arbetsuppgifter självständigt, så som professionella samtal och dokumentation
 • Reflektioner kring egen lärprocess, yrkeskompetens och handledning

Undervisning

Undervisningen består av handledning, föreläsningar och seminarier. Deltagande i såväl den verksamhetsförlagda utbildningen, som deltagande i seminarier och föreläsningar är obligatoriskt. Frånvaro kan endast kompenseras om särskilda skäl föreligger.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga uppgifter, aktivt deltagande i seminarier och i den verksamhetsförlagda utbildningen. Ansvaret för bedömningen åvilar ansvarig lärare vid institutionen. Bedömningen görs utifrån en skriftlig handledarrapport och praktikrapport. I bedömningen beaktas studentens mognad, eget omdöme samt förmåga till kunskapstillämpning, reflektion och kritisk analys. För godkänt betyg (G) på hela kursen krävs godkända skriftliga uppgifter, aktivt seminariedeltagande och i grupparbeten, inklusive PPU, samt godkänt fältstudiearbete. Vid underkänt betyg, ges efter begäran möjlighet att göra om den handledda verksamhetsförlagda utbildningen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Askheim, Ole Petter; Starrin, Bengt; Winqvist, Tore Empowerment i teori och praktik

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gunnarsson, Evy; Szebehely, Marta Genus i omsorgens vardag

  Stockholm: Gothia, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kullberg, Christian Genus i socialt arbete

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mathews, Ian; Simpson, Diane; Crawford, Karin Your social work practice placement : from start to finish

  1. ed.:

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skau, Greta Marie Mellan makt och hjälp : om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

  3. uppl.: Liber utbildning, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Resterande litteratur bestäms av handledaren i samråd med studenten. Litteraturen omfattar för VFU-platsen gällande regler och riktlinjer samt relevant kurslitteratur. Även skönlitteratur kan ingå. Totalt ska litteraturen omfatta cirka 500 sidor.

Referenslitteratur

 • Gerdman, Axianne Klient, praktikant, handledare : om att utveckla en egen yrkesteori : handledning av studerande inom vård- och omsorgsutbildningar

  Utök. och rev. utg.: Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Killén, Kari Larson, Per Professionell utveckling och handledning : ett yrkesövergripande perspektiv

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svensson, Kerstin; Johnsson, Eva; Laanemets, Leili Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan