Kursplan för Mäns våld mot kvinnor, grundkurs

Men's Violence against Women

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3PE122
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-10-21
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2013-12-11
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 44, 2013
 • Behörighet: Studerande som läser relevanta yrkesutbildningar som t.ex. förskollärare, lärare, veterinärer, sjuksköterskor, läkare, jurister, socionomer, röntgensjuksköterskor, sjukgymnaster, psykologer, teologer, journalister
 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Mål

Studenterna ska efter genomgången kurs

 • ha erhållit god insikt i och förståelse för de grundläggande orsakerna till mäns våld mot kvinnor ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • ha erhållit god insikt i och förståelse för livssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld, samt män som utövar våld.
 • ha god kunskap om samhällets ansvar för att motverka mäns våld mot kvinnor.
 • kunna reflektera kring sina egna värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor.

Innehåll

 • Mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt internationellt och samhällsvetenskapligt perspektiv.
 • Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - kännetecken, dynamik och effekter för våldsutsatta kvinnor och barn.
 • Maskulinitet och våldsutövande.
 • Myndigheters ansvar för mäns våld mot kvinnor.
 • Särskild sårbarhet.
 • Reflektion om attityder och värderingar kring våld i nära relationer.

Undervisning

Undervisningen sker på halvfart under 10 veckor.
Föreläsningarna hålls på kvällstid i Nationellt centrum för kvinnofrids utbildningslokal, Akademiska sjukhuset, ingång 17, 1 tr.

Examination

Examination sker i form av en hemtentamen som baseras på kurslitteraturen och föreläsningarna.
Det är obligatorisk närvaro (100%) vid föreläsningarna och seminariet.
I händelse av frånvaro ska en kompletteringsuppgift lösas och lämnas in.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter och överlappar delvis kursen 3PE045 Våld mot kvinnor.
Dessa båda kurser kan inte ingå i samma examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Obligatorisk litteratur

 • Declaration on the elimination of violence against women

  [New York]: United Nations, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Maria Barn som upplever våld : nordisk forskning och praktik

  Stockholm: Gothia, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmberg, Carin; Enander, Viveka Varför går hon? : om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wendt Höjer, Maria Rädslans politik : våld och sexualitet i den svenska demokratin.

  1. uppl.: Malmö: Liber ekonomi, 2002

  Urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wennstam, Katarina Flickan och skulden : en bok om samhällets syn på våldtäkt

  Ny, utök. utg.: Stockholm: Månpocket, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Maria; Källström Cater, Åsa; Näsman, Elisabet Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå

  2. uppl.: Malmö: Gleerup, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heimer, Gun M.; Björck, Annika; Kunosson, Chrystal Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lundgren, Eva Våldets normalisering och andra våldsförståelser

  Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen

  1. uppl.: Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport 2014:1

  Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2014

  Obligatorisk

 • Hjältar och Monster - Samhällsvetenskapliga perspektiv på män och våld.

  Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 2013

  Obligatorisk

 • Lykke, Nina Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskning.

  Kvinnovetenskaplig Tidskrift, Nr 1, 2003

  en artikel sid 47-56.

  Obligatorisk

 • Smirthwaite, Goldina; Holmberg, Carin Uppbrottstrappan. En modell för intersektionellt socialt arbete med våldsutsatta kvinnor.

  Tidskrift för genusvetenskap, 2014

  En artikel sid 35 (2-3), 106-128.

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Handbok : nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp

  2. uppl.: Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala universitet, 2010

  Referenslitteratur

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kvinnofrid : en sammanfattning av regeringens proposition 1997/98:55

  Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet, 1998

  Referenslitteratur

  Se bibliotekets söktjänst

 • World report on violence and health : summary

  Geneva: World Health Organization, 2002

  Referenslitteratur

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lundgren, Eva; Heimer, Gun Slagen dam: mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning

  Umeå: Brottsoffermyndigheten; Uppsala universitet, 2001

  Referenslitteratur

 • Mendel-Enk, Stephan Med uppenbar känsla för stil : [ett reportage om manlighet]

  [Ny utg.]: Stockholm: Atlas, 2005

  Referenslitteratur

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan