Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap C: Teori i journalistikstudier

Media and Communication Studies C: Theory in Journalism Studies

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IV170
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  60 hp medie- och kommunikationsvetenskap, varav 7,5 hp journalistikstudier

 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskaper och förståelse

 • redogöra för och visa på fördjupad förståelse av huvudteorierna i, och av relevans för, journalistikstudier,
 • redogöra för och visa på förståelse av hur dessa teorier förhåller sig till kulturell, politisk, ekonomisk, teknisk - och övergripande social kontext, där journalistik produceras,
 • redovisa specialiserad kunskap om och visa på förståelse av diskursiva och publikdrivna perspektiv inom journalistikstudier.

Färdighet och förmåga

 • självständigt reflektera över de centrala perspektiven i journalistikteori och hur dessa kan tillämpas i den digitala eran,
 • självständigt och kritiskt reflektera kring frågor om identitet, demokrati, makt, ideologi, deltagande och inkludering inom journalistik och nyheter,
 • självständigt och kritiskt presentera och analysera - muntligt och skriftligt – teoretiskt underbyggda förklaringar av nyckelfrågor och diskussioner inom fältet journalistikstudier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • redogöra för och visa på förståelse av etiska konsekvenser förknippade med olika teoretiska perspektiv inom journalistikstudier,
 • självständigt resonera och visa på förståelse av inkluderande och maktneutrala perspektiv och praktiker inom journalistik, till exempel i relation till kön, etnicitet och klass.

Innehåll

Kursen, som utgår från grunderna inom MKV B/Journalistikstudier, bygger på de huvudsakliga teorierna i, och av relevans för, ämnet samt erbjuder fördjupade studier av den akademiska diskussionen inom fältet. Här visas också hur diskussionen förändras i en digital samtid. Det undersökande perspektivet innebär en djupare förståelse av grunderna för journalistik genom en filosofisk, ontologisk, och etisk reflektion, med fokus på, bland annat, sanning, objektivitet, rättvisa och (socialt) ansvar.

Kursen går vidare med teoretiskt undersökande frågor och fenomen kring nyhetsproduktion, innehåll och kontext, med särskilt fokus på sociala skikt (kulturellt, politiskt, ekonomiskt, tekniskt), inom tre breda områden (kritisk teori och kulturstudier, diskursstudier, publikstudier). Den teoretiska verktygslådan gör det möjligt för studenterna att kritiskt reflektera över, och analysera, frågor om kön, etnicitet, klass, identitet, demokrati, makt, ideologi, deltagande, konflikt, in/tolerans och inkluderande – inom journalistik och nyheter.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella- och grupparbeten och uppgifter.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, genom individuella- och grupparbeten samt (muntliga och/eller skriftliga) tentamina.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Steensen, Steen; Ahva, Laura Theories of journalism in a digital age

  London: Routledge, 2017.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ward, Stephen J. A.. Ethics and the Media : An Introduction

  Cambridge: Cambridge University Press, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Reese, S. (2016-08-31). Theories of Journalism. Oxford Research Encyclopedia of Communication.

Artiklar och bokkapitel, ca 500 sidor.

Referenslitteratur

 • Hesmondhalgh, David; Toynbee, Jason The media and social theory

  New York: Routledge, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Carpentier, Nico Media and participation : a site of ideological-democratic Struggle

  Bristol: Intellect, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Allan, Stuart. Journalism : critical issues

  Maidenhead, England: Open University Press, 2005.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Croteau, David.; Hoynes, William. Media/society : industries, images, and audiences

  Fifth Edition.: Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, [2014]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cook, Timothy E. Governing with the news : the news media as a political institution

  Chicago: University of Chicago Press, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Benson, Rodney; Neveu, Erik Bourdieu and the journalistic field

  Oxford: Polity, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Christians, Clifford G. Media ethics : cases and moral reasoning

  Tenth edition.: New York, NY: Routledge, 2017.

  Se bibliotekets söktjänst

Bensman, J. and Lilienfeld, R., 1969. Phenomenology of journalism. Diogenes, 17(68), pp.98-119.