Kursplan för Fördjupning i semitiska texter

Specialisation in Semitic Texts

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AA915
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-11-06
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-03-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 13, 2019
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med semitiska språk eller något semitiskt språk som huvudområde.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:
- översätta valda texter på ett metodiskt medvetet sätt;
- tolka de valda texterna inom ramen för deras historiska och litterära sammanhang;
- lingvistiskt analysera de valda texterna med beaktande av moderna språkvetenskapliga metoder;
- beskriva fonologiska, morfologiska och syntaktiska särdrag i komparation med annat semitiskt språk;
- med språkvetenskaplig terminologi redovisa texternas språkliga och stilistiska särdrag.

Innehåll

Kursen innefattar läsning av textmaterial från det semitiska området, inom ett eller flera semitiska språk eller språkvarianter. Med utgångspunkt i det i samråd med examinator valda materialet undersöks fonologiska, morfologiska, syntaktiska och stilistiska drag i ett komparativt semitiskt perspektiv.

Undervisning

Undervisning sker i form av seminarier eller handledning, beroende på antal studenter.

Examination

Examinatoriska PM-uppgifter med analys av det valda materialet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Huehnergard, John; Pat-El, Na'ama The Semitic languages

  Second edition.: Abingdon, Oxon: Routledge, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Samt material som tillhandahålls av läraren.

Versioner av litteraturlistan