Kursplan för Antikens kultur och samhällsliv C

Classical Archaeology and Ancient History C

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AK300
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Antikens kultur och samhällsliv G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-09-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  Antikens kultur och samhällsliv A och Antikens kultur och samhällsliv B

 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

Källor, teori och metod

 • identifiera antikvetenskapliga källor
 • i tal och skrift beskriva och värdera för antikvetenskapen relevant teori och metod på ett initierat sätt

Problemformulering och vetenskapligt skrivande

 • formulera ett uppsatsämne och tillhörande relevanta frågeställningar,
 • redogöra för uppsatsämnets forskningshistoria,
 • ta fram litteratur som är relevant för uppsatsen,
 • producera en vetenskaplig text utifrån val av uppsatsämne med korrekt akribi.

Kandidatuppsats

 • självständigt bearbeta och analysera arkeologiskt, konsthistoriskt eller historiskt källmaterial, dokumenterat genom en vetenskaplig uppsats,
 • utföra ämnesrelaterade informationssökningar, kritiskt analysera, bearbeta och sammanställa informationen samt i tal och skrift kommunicera denna,
 • ge och ta konstruktiv kritik i ett vetenskapligt samtal.

Innehåll

Moment 1. Källor, teori och metod 7,5 hp

Momentet behandlar för antikvetenskapen aktuell teori och metod ur ett arkeologiskt, historiskt och konstvetenskapligt perspektiv. Ett urval av texter representativa inom sin teoretiska och metodologiska genre läses och diskuteras. Deltagarna övar att söka olika typer av källor i bibliotek och digitala arkiv.

Moment 2. Problemformulering och vetenskapligt skrivande 7,5 hp

I momentet arbetar studenten med att utifrån överenskommen litteratur redovisa ett forskningsfält så som detta fält framstår inom antikvetenskaplig forskning. Studenten skall peka ut, definiera och argumentera för ett specifikt uppsatsämne i en vetenskapligt utformad PM med krav på korrekt tillförlitlighet.

Moment 3. Kandidatuppsats 15 hp

Momentet innebär författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats under handledning. Uppsatsen skall innefatta en självständigt identifierad och avgränsad problemställning, en kritisk bearbetning och diskussion av ett antikt källmaterial samt en diskussion av vetenskapsteoretiska och vetenskapskritiska aspekter.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och uppsatshandledning, enskilt och i grupp. De studerande äger rätt till handledning endast under ordinarie kursperiod. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examinationen på momenten 1 och 2 sker fortlöpande muntligt och/eller skriftligt och genom aktivt deltagande i seminarier. Uppsatsen ventileras vid ett seminarium av en studentkollega. Examination på engelska kan förekomma.

 • På moment 1. Källor, teori och metod ges betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).
 • På moment 2. Probelmformulering och vetenskapligt skrivande ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • På moment 3. Kandidatuppsats ges betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).

För att få betyget VG på hela kursen måste Kandidatuppsats 15 hp ha VG.

För moment 1 och 2 kan, om särskilda skäl finns, examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Källor, teori och metod

För aktuell kurslitteratur, vänligen kontakta institutionen

Problemformulering och vetenskapligt skrivande

 • Rienecker, Lotte; Stray Jörgensen, Peter; Hedelund, Lis Att skriva en bra uppsats

  3., omarb. uppl.: Lund: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kandidatuppsats

 • Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory G.; Williams, Joseph M. The craft of research

  3rd ed.: Chicago: University of Chicago Press, cop. 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk