Kursplan för Sociala medier och digitala metoder

Social Media and Digital Methods

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS060
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-05-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-06-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskaper och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

 • redogöra för centrala begrepp och teknologier inom området sociala medier,
 • definiera, kategorisera och beskriva de vanligaste formerna av sociala medier utifrån vilka ändamål de används,
 • förklara hur digitala metoder kan användas för analys av innehåll och analys av användning av sociala medier,
 • översiktligt beskriva digitala metoder för analys av data från sociala medier, såsom data mining (datautvinning), visualisering, nätverksanalys, content analysis (innehållsanalys) samt digital etnografi.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

 • formulera en strategi för analys av sociala medier, inklusive val av metod, datainsamlingsstrategi och evalueringsmetod, utgående från en problemformulering,
 • använda grundläggande digitala metoder för att genomföra innehållsanalys av sociala medier,
 • tolka analyser av sociala medier som genomförts inom ramen för kursen med hjälp av digitala metoder.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

 • diskutera konsekvenserna av infrastruktur, såsom filtreringsalgoritmer, på analyser genomförda med hjälp av digitala metoder,
 • analysera och värdera användning av sociala medier och informationsutvinning inom informations- och kommunikationsverksamhet samt journalistik utifrån etiska aspekter.

Innehåll

Dagens Web 2.0, dvs användargenererat innehåll på internet, såsom bloggar, mikrobloggar och sociala medier, genererar dagligen omfattande mängder rika data relaterande till samhällsutveckling och debatt. Dessa data är en intressant källa för bl.a. forskare, journalister, samhällsvetare, politiker och företagskommunikatörer. De är samtidigt utmanande att analysera, bl.a. på grund av stora volymer, ostrukturerad och varierande form samt snabb generering.

Denna kurs introducerar deltagarna till grundläggande digitala metoder för analys av data från sociala medier och nätverk, inklusive metoder för datautvinning, visualisering, nätverksanalys, innehållsanalys samt digital etnografi. Kursen inleds genom att introducera olika former av sociala medier samt deras historiska utveckling. Utmaningarna och begränsningarna med analys av data från sociala medier diskuteras och olika sätt att behandla och analysera dessa data introduceras. Deltagarna tillämpar olika grundläggande metoder för att genomföra analyser av t.ex. Twitterdata. Slutligen diskuteras konsekvenser av algoritmiska aspekter av sociala medier, bl.a. genom begrepp som "filterbubblor" samt etiska frågor kring analys av data från sociala medier.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer, projektarbete.

Examination

Tentamen, seminarium, laborationer, inlämningsuppgifter, projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Artiklar tillkommer.