Idé- och lärdomshistoria - Masterprogram i humaniora 2020/2021

Bild för Idé- och lärdomshistoria - Masterprogram i humaniora 2020/2021
Anmälan

På masternivå fördjupas utbildningen i idé- och lärdomshistoria. Som student handleds du av kvalificerade lärare och får möjlighet att ta del av en livaktig vetenskaplig miljö. Inom inriktningen idé- och lärdomshistoria på masterprogrammet i humaniora fördjupas dina ämneskunskaper och det hjälper dig att utveckla flera avancerade färdigheter, som analytisk förmåga, kritisk reflektion samt att kunna presentera forskningsresultat skriftligt och muntligt.

Om programmet

Syftet med programmet är att förbereda dig för kvalificerade arbetsuppgifter inom myndigheter och organisationer, offentlig och privat sektor, arkiv, bibliotek, förlag, journalistik och kulturarbete av olika slag. det förbereder dig också för forskning och forskarutbildningar inom idéhistoria och andra angränsande ämnen.

Programmet erbjuder ämnesfördjupning inom en rad kulturvetenskapliga fält och specifikt inom idéhistoria. Du tränar kontinuerligt upp konkreta färdigheter och kompetenser såsom analytisk förmåga och kritisk reflektion. Du övas i synnerhet i att skriftligt och muntligt presentera, granska och utvärdera egna och andras vetenskapliga undersökningar, texter och resultat. Masterutbildningen i idé- och lärdomshistoria gör dig till en kvalificerad läsare av vetenskaplig text på engelska och svenska och lär dig att skriva analytiskt, begripligt och med humanistens särskilda känsla för ord.

I examensarbetet, som går ut på att genomföra en historisk undersökning och författa en vetenskaplig uppsats, ställs höga krav på din förmåga att självständigt formulera, avgränsa och utföra en avancerad forskningsuppgift med utgångspunkt i ett omfattande material. Uppsatsskrivandet utgör en viktig del av utbildningen och tillsammans med dina kurskamrater, lärare och handledare får du möjlighet att arbeta dig framåt mot ett alltmer kvalificerat slutresultat.

Ett centralt inslag i masterutbildningen är utvecklandet av forskningsfärdigheter och av detta skäl har vi integrerat masterstudierna i institutionens vetenskapliga miljö. Inom institutionen finns fem övergripande forskningsprofiler: vetenskapshistoria, medicinhistoria, utbildningshistoria, mediehistoria, samt intellektuell historia.

Forskningsanknytningen av masterutbildningen sker på flera sätt. Dels läser du forskningsorienterande temakurser inom ramen för programmet. Dessutom deltar alla masterstudenter i institutionens forskningsseminarier, där lärare, forskare och doktorander presenterar och diskuterar pågående undersökningar och texter och dit också forskande gäster bjuds in. På så vis blir du som student del av en vidare miljö av verksamma yrkeshistoriker. Master- och magisterstudenter har också möjlighet att delta i fakultetens nätverk, där också flera idéhistoriska forskare och doktorander ingår.

Vem läser programmet?
Till detta program söker sig studenter från hela landet som har en kandidatexamen med minst 60 hp i ämnet idé- och lärdomshistoria - eller idéhistoria som ämnet heter på flera högskolor. Varje hösttermin antas runt 10 studenter. Några har läst idéhistoria eller Historikerprogrammet vid Uppsala universitet, medan andra har läst sin grundutbildning på helt andra håll och med varierande inriktning utöver de 60 idéhistoriska poängen. Könsfördelningen är jämn.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med idé- och lärdomshistoria som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Du väljer själv om du vill läsa för en tvåårig masterexamen eller en ettårig magisterexamen. Båda möjligheterna ryms inom samma program och du behöver inte välja inriktning förrän under första terminen. Skillnaden är att en masterexamen innebär större bredd och mer fördjupning samt möjlighet till praktik (båda ger dock behörighet att söka forskarutbildningen).

För att få ut en masterexamen i idé- och lärdomshistoria läser du kurser omfattande sammanlagt 75 hp, samt skriver ett examensarbete om 45 hp. Fem av kurserna (introduktionskursen, idéhistorisk forskning i praktiken, samt tre idéhistoriska temakurser) är obligatoriska och leds av institutionens lärare.

Resterande kurser är valbara och kan väljas fritt bland de cirka 70 kurser som årligen ges av historisk-filosofiska fakultetens institutioner. Du kan också välja kurser som ges vid andra fakulteter i Uppsala eller andra universitet; för det krävs dock samråd med studierektor. Du har också möjlighet att ta en kurs som praktik.

För att få ut en magisterexamen i idé- och lärdomshistoria läser du kurser omfattande 30 hp, samt skriver ett examensarbete om 30 hp. Tre kurser är obligatoriska och leds av institutionens lärare. De övriga kurserna kan väljas bland de ca. 70 kurser som årligen ges av historisk-filosofiska fakultetens institutioner inom Masterprogram i humaniora. Du kan även välja att läsa kurser vid andra fakulteter eller universitet, efter samråd med studierektor.

Kurser inom programmet

Utbildningsgången för det fulla, tvååriga programmet:

Termin 1
Introduktion till master i idé- och lärdomshistoria, 15 hp (obligatorisk kurs)
Två idéhistoriska temakurser, 7,5 hp (obligatoriska kurser)

Termin 2:
Två valbara kurser om 7,5 hp
Idéhistorisk forskning i praktiken, 7,5 hp (obligatorisk)
Examensarbete, 7,5 hp

Termin 3:
Två eller tre valbara kurser om 7,5 hp
Examensarbete, 7,5 hp eller 15 hp

Termin 4:
Eventuellt valbar kurs, 7,5 hp
Examensarbete, 30 hp, eller 22,5 hp

Om undervisningen

Undervisningen på kurserna består av föreläsningar och seminarier. Undervisningen på examensarbetet består av enskild handledning och gruppträffar med lärare och andra masterstudenter. Kurserna som ges av Institutionen för idé- och lärdomshistoria examineras genom skriftliga uppgifter och aktivt seminariedeltagande. Examensarbetet examineras genom ventilering på ett seminarium, där studenterna även måste agera opponent.

På fakultetens övriga kurser kan undervisnings- och examinationsformerna variera. Kurserna är i normalfallet på 7,5 hp och löper vanligtvis på halvfart. Den vanligaste undervisningsformen är seminarier, även om föreläsningar kan förekomma. De vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamen.

Karriär

En examen på avancerad nivå i idé- och lärdomshistoria är meriterande för arbete inom många myndigheter och organisationer inom offentlig och privat sektor samt till exempel inom arkiv, bibliotek, förlag, journalistik och kulturarbete. Både magister- och masterexamen ger dig också behörighet att söka forskarutbildningen i idé- och lärdomshistoria.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Idé- och lärdomshistoria

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5031 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp idé- och lärdomshistoria eller 90 hp historia/ekonomisk historia, eller motsvarande. Behörig är också student med examen från Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle med Uppsats STS, idé- och lärdomshistoria.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Läs mer om programmet på institutionens webbplats.

Kontakt

Kulturantropologi och etnologi: Claudia Merli

studierektorAN@antro.uu.se

018-471 22 83

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, egyptologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Genusvetenskap: Jacob Bull

jacob.bull@gender.uu.se

018-471 57 98

Historia

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson

mats.persson@idehist.uu.se

018 – 471 7949

Kulturarv och hållbarhet: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 28 87

Litteraturvetenskap, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Praktisk filosofi, teoretisk filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

Estetik: Elisabeth Schellekens Dammann

elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se

Konstvetenskap: Britt-Inger Johansson

info@konstvet.uu.se

För information och övergripande frågor om Masterprogrammet i humaniora, kontakta programsamordnare Molly Sundberg

molly.sundberg@antro.uu.se

Kontakta institutionen för respektive huvudområde.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.