Masterprogram i modern historia 2020/2021

Bild för Masterprogram i modern historia 2020/2021
Anmälan

Masterprogrammet i modern historia utgår ifrån att kunskap i modern historia är nödvändig för att förstå dagens sociala och politiska problem. Som ett led i utbildningen kommer du tillägna dig kunskaper i några centrala politiska, ekonomiska och kulturella processer som karaktäriserat Europas samhällen de senaste 100 till 200 åren. Du kommer få en bred utbildning i modern historia med starkt fokus på forskningsfärdigheter.

Om programmet

Masterprogrammet i modern historia ger dig kunskaper och insikter om den moderna världen. Fokus ligger på 1900-talets europeiska historia men även politiska, ekonomiska och kulturella processer under tidigare århundraden och i andra delar av världen behandlas.

Dessa processer inbegriper kampen mellan demokrati och diktatur, europeisk imperialism och anti-koloniala rörelser, frågor om etnicitet och identitet, politisk extremism och statens svar på detta, samt förändrade attityder och politik gentemot migration in och ut ifrån Europa.

Programmets fokus ligger främst på europeisk historia men ett komparativt perspektiv är en integrerad del av utbildningen. Som ett led i utbildningen får du fördjupade kunskaper om Europas moderna politiska, ekonomiska, kulturella och sociala utveckling, samt kunskap om andra delar av världen utifrån olika teoretiska och metodologiska perspektiv.

Du tränas i färdigheter i att forska och skriva och lär dig analysera en lång rad olika primärkällor, inklusive handskrifter och digitala databaser. Du kommer introduceras i digital humaniora och genom bibliotekets försorg få tillgång till digitala resurser och databaser. Uppsala universitetsbibliotek har också en mycket stor samling originaldokument och unika böcker.

Du har möjlighet att göra praktik på museum eller någon kulturinstitution eller göra praktik inom ett forskningsprojekt på institutionen. Programmet avslutas med att du skriver en större uppsats baserad på egen forskning.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med historia som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Upplägg

Under den första terminen läser studenterna två obligatoriska kurser i modern historia samt en kurs i historievetenskaplig teori och en kurs i historievetenskaplig metod. Under den andra terminen läser studenterna tre obligatoriska modernhistoriska kurser samt börjar arbeta på sitt examensarbete. Studenter som vill avsluta med en magisterexamen efter två terminer ägnar hela andra terminen åt examensarbetet.

Under termin tre läser studenterna tre valfria kurser samt fortsätter arbeta med examensarbetet. Termin fyra ägnas helt åt examensarbetet. Det finns möjlighet att göra praktik inom programmet.

Kurser inom programmet

Magisterexamen, 60 hp
Termin 1
5HA600 Introduktion till modern historia 7,5 hp
5HA740 Historievetenskaplig teori 7,5 hp
5HA741 Historievetenskaplig metod 7,5 hp
5HA727 Politisk extremism i historiskt perspektiv 7,5 hp

Termin 2
5HA702 Examensarbete på avancerad nivå (magisterexamen) 30 hp

Masterexamen, 120 hp
Termin 1
5HA600 Introduktion till modern historia 7,5 hp
5HA740 Historievetenskaplig teori 7,5 hp
5HA741 Historievetenskaplig metod 7,5 hp
5HA727 Politisk extremism i historiskt perspektiv 7,5 hp

Termin 2
5HA721 Populärkultur som historia 7,5 hp
5HA716 Från fattigvård till välfärdsstat 7,5 hp
5HA765 Flyktingar och migranter i globalt historiskt perspektiv 7,5 hp
5HA701 Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen) 7,5 hp

Termin 3
Tre valfria kurser à 7,5 hp (inklusive eventuell praktik)
5HA701 Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen) 7,5 hp

Termin 4
5HA701 Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen) 30 hp

Om undervisningen

Formerna för undervisningen och examination varierar beroende på vilken kurs inom programmet som läses och specificeras i respektive kursplan. Undervisningen består vanligen av föreläsningar, seminarier och handledning. Examinationsformerna är vanligen muntliga och skriftliga individuella uppgifter. Krav på deltagande anges i respektive kursplan.

Du förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre du kommit i utbildningen och examensarbetet ska avspegla din förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt formulera och lösa problemställningar utifrån de kunskaper och färdigheter programmets ingående kurser gett. Undervisningen sker på engelska.

Studera utomlands

Studenterna har möjlighet att deltaga i internationellt studentutbyte genom universitetets och institutionens utbytesavtal.

Karriär

Studenter med en magister- eller masterexamen i historia kan anställas inom en lång rad olika yrken. Du kan arbeta med administration, journalistik, internationella organisationer, inom turistnäringen samt inom kulturarvssektorn (arkiv, museer, bibliotek). En masterexamen i historia är dessutom en förutsättning för en framgångsrik karriär som historiker genom att den ger behörighet att antas till forskarutbildningen i historia både i Sverige och utomlands.

Av de studenter som tagit en masterexamen i historia från Uppsala universitet sedan år 2008 har mer fyrtio procent antagits till forskarstudier i Sverige eller utomlands vid universitet som Alberta, Budapest, Cambridge, Lund, Seoul, Sheffield, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala.

Andra alumner arbetar vid, exempelvis Radio Free Europe, International IDEA och SIDA, med yrkesbeteckningar som redaktör, programsamordnare och policyspecialist.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i modern historia

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5028 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 60 hp i historia, idéhistoria eller ekonomisk historia.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studierektor Henrik Ågren

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 15 29

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

018-471 1526 018-471 1546

studera@hist.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.