Masterprogram i industriell analys

120 hp

Utbildningsplan, TIA2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
TIA2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 oktober 2019
Diarienummer
TEKNAT 2019/267
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Beslut och riktlinjer

Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2019-10-22 att gälla fr.o.m. 2020-07-01. Enligt beslut av rektor 2019-06-18 finns masterprogram i industriell analys inrättat vid Uppsala universitet (UFV 2019/1101).

Engelska översättningar

Masterexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science (120 credits).

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp inom något eller några av områdena maskinteknik, industriell ekonomi, produktionsteknik, automationsteknik och datavetenskap/informationsteknologi samt 5 hp grundläggande programmering, 20 hp matematik och 5 hp statistik och sannolikhetslära.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Utbildningsplanen är upplagd för en utbildning på avancerad nivå med slutmålet att professionellt och framgångsrikt arbeta inom området industriell analys. Kurserna bygger upp studenternas kunskap, insikt och färdigheter inom ett område där kompetensbehovet växer inom både industri och samhälle. Industriell analys är ett unikt tvärvetenskapligt program inom industriell teknik och datavetenskap som fokuserar på dataanalys, design och optimering av komplexa tekniska system utifrån ett livscykelperspektiv.

En student som fullföljt programmet ska ha kompetensen att analysera, utveckla och optimera system inom olika industriella domäner genom kunskap och färdigheter i de möjligheter och krav som produktionsprocesser erbjuder respektive ställer, och de metoder och lösningar som datavetenskap erbjuder.

Mål

Mål för masterexamen

Högskolelagen

Högskolelagen innehåller bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap.

Högskoleförordningen

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen.

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Beskrivning av utbildningen

Upplägg, allmänt

De tekniska masterprogrammen vid Uppsala universitet är sammanhållna tvååriga program. Programmen innehåller rekommenderade studiegångar för att kvalitetssäkra studentens examen genom att visa på ett kursutbud där studenterna direkt uppnår målen i högskoleförordningen. Det finns även anvisade valbara kurser där specialisering kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.

Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med stor självständighet och med ansvar för det egna lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom huvudområdet. Det betyder även att studenterna uppnår en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.

Programspecifika upplägg

Industriell analys är ett tvärvetenskapligt område som omfattar industriell teknik, datavetenskap och management. Programmet erbjuder ett strukturerat utbud av kurser som leder till masterexamen i industriell teknik eller datavetenskap, beroende på vilka kurser som studenten väljer att läsa och är behörig till. Det finns möjligheter att fördjupa sina färdigheter inom valda delområden. Programmet har därför två profiler, ett mot industriell teknik och ett mot datavetenskap. De första läsperioderna i programmet används för att säkerställa en gemensam grund för studenterna genom anpassade bryggkurser.

Programmet varvar kurser från industriell teknik och datavetenskap. Tekniker såsom digitala modeller, simulering, optimering, storskalig datahantering och dataanalys, artificiell intelligens och konnektivitet via Internet används med målet att analysera, utveckla och optimera industriella system, processer och produkter i ett livscykelperspektiv. En av programmets styrkor ligger i denna kombinerade tillämpning av industriell teknik och datavetenskap, där studenten får kunskap och färdigheter i de möjligheter och krav som produktionsprocesser erbjuder respektive ställer, och de metoder och lösningar som datavetenskap erbjuder.

Programmets kurser

Studieplan

Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till examenskrav.

Följande beteckningar används:

G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier

G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen

A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå

A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E Examensarbete för magisterexamen

A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen

Huvudområdet industriell teknik

En av programmets två profiler leder mot en masterexamen med industriell teknik som huvudområde.

Huvudområdet industriell teknik är tvärvetenskapligt och kombinerar teknisk kunnande med frågor som rör organisation och ledning, innovationsprocesser samt entreprenöriell verksamhet.

En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Industriell teknik om den till största delen behandlar:

 • Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av tekniska system inom utvalt ämnesområde eller motsvarande för komponenter i sådana system.
 • Teknikbaserad affärsutveckling. Detta innefattar t.ex. entreprenörskap och marknadsanalys men även kurser som produktutveckling.
 • Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är industriell ekonomi, produktionsledning, industrialisering, kvalitets- och miljöteknik samt projektledning.

Huvudområdet datavetenskap inom programmet

En av programmets två profiler leder mot en masterexamen med datavetenskap som huvudområde. Det område inom datavetenskapen som programmet fokuserar på är:

 • Storskalig datahantering och dataanalys samt molnbaserade lagringsmiljöer
 • Informationsutvinning ur stora datamängder samt klassificerings- och analysmetoder
 • Statistiska metoder för maskininlärning, neurala nät och deep learning

Examensarbete

Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska program vid Uppsala universitet. Blanketter och anvisningar för studenter finnstillgängliga på fakultetens hemsida teknat.uu.se/student.

Examen

För att få ut en examen på avancerad nivå krävs en minst treårig generell examen på grundnivå, alternativt en minst treårig yrkesexamen. Rektor utfärdar på begäran examensbevis för teknologie masterexamen med industriell teknik som huvudområde, alternativt en naturvetenskaplig masterexamen med datavetenskap som huvudområde.

Masterexamen

Masterexamen uppnås efter avslutade kurser på avancerad nivå om sammanlagt 120 högskolepoäng (2 års heltidsstudier). 30 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå. Dock ej sådana kurser som ingår i underliggande examen på grundnivå. Examen ska innefatta ett huvudområde med kurser på avancerad nivå omfattande minst 60 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng (dvs. 15 hp + 15 hp är inte tillåtet).

Övriga föreskrifter

Antagning till senare del av program

För antagning till senare del av ett tekniskt masterprogram fordras normalt att minst 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen ska vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 december inför vårterminen.

Betyg och examination

Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen. Information angående tentamensanmälan finns på http://www.studentportalen.uu.se (gäller ej tentamina vid andra lärosäten). För ytterligare regelverk se "Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet" UFV 2016/327.

Tillgodoräknande av kurs i masterexamen

Vissa kurser kan inte ingå i examen samtidigt på grund av att deras innehåll överlappar för mycket. Innehållet framgår av respektive kursplan och Examensenheten beslutar vilka kurser som får ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin