Masterprogram i materialteknik

120 hp

Utbildningsplan, TMT2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
TMT2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2020
Diarienummer
TEKNAT 2020/258
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Beslut och riktlinjer

Beslut om att anordna utbildningsprogrammet

Utbildningsplanen är fastställd av teknisk‐naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2020-11-09 att gälla fr.o.m. 2021‐07‐01.

Enligt beslut av rektor 2019-06-18 finns masterprogram i materialteknik inrättat vid Uppsala universitet (UFV 2019/1098).

Engelska översättningar

Masterexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science (120 credits).

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp med

50 hp i materialteknik och materialvetenskap, varav minst 10 hp materialkemi, 10 hp tekniska material/konstruktionsmaterial samt 5 hp materialfysik.

25 hp matematik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Programmet ger väsentligt fördjupade kunskaper inom tillämpad materialvetenskap och sambanden mellan materials sammansättning, struktur och egenskaper. Programmet erbjuder studenterna de kunskaper och färdigheter inom materialteknik som krävs för utveckling av nya material, ny teknik och nya typer av tekniska system. Viktiga delar är processteknologi, teknik för karakterisering och analys av material samt strategier för materialval och utveckling av material för specifika tillämpningar.

Programmet förbereder för en yrkesverksamhet inom näringsliv eller för fortsatt utbildning på forskarnivå. Efter utbildningen ska studenten självständigt kunna ansvara för forsknings-, utvecklings- och/eller utredningsarbete inom ämnesområdet.

Mål

Mål för examen

Högskolelagen

Högskolelagen innehåller bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap.

Masterexamen

Högskoleförordningen

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Beskrivning av utbildningen

Upplägg, allmänt

De tekniska masterprogrammen vid Uppsala universitet är sammanhållna tvååriga program. Programmen innehåller rekommenderade studiegångar för att kvalitetssäkra studentens examen genom att visa på ett kursutbud där studenterna direkt uppnår målen i högskoleförordningen. Det finns även anvisade valbara kurser där specialisering kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.

Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med stor självständighet och med ansvar för det egna lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom huvudområdet. Det betyder även att studenterna uppnår en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.

Programspecifika upplägg

Under det första året ges i huvudsak kurser på avancerad nivå inom materialanalys, tunnfilmsteknik, materialmekanik, mikrosystemteknik, nanomaterial och biomaterial. Det första året inleds med en introduktion till studier på avancerad nivå, ämnesområdet och programmet. Inom det avslutande året ges kurser som i hög grad anknyter till aktuell forskning och utveckling inom och utanför akademin, samt ett examensarbete. Hållbar utveckling är ett viktigt tema som behandlas i en särskild kurs, men som även genomsyrar utbildningen. De valbara kurserna ger möjlighet till fördjupning inom tre tillämpningsområden: tekniska material, medicinska material eller material för energitillämpningar.

Behörighet till samtliga kurser i programmet garanteras inte av programbehörigheten utan kan bero av innehållet i kandidatexamen och studentens val av kurser i masterprogrammet. Vissa av kurserna samläses med andra masterprogram och civilingenjörsprogram.

De rekommenderade kurserna för samtliga profiler är avvägda för att passa såväl en fortsatt utbildning på forskarnivå som yrkesverksamhet inom näringslivet. Det avslutande självständiga examensarbetet kan utföras inom universitetet eller vid ett företag.

Programmets kurser

Studieplan

Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till examenskrav.

Följande beteckningar används:

G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier.

G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp.

G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp.

G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen

A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå

A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E Examensarbete för magisterexamen

A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen

Huvudområdet

Huvudområdet Materialteknik kombinerar teoretiska kunskaper inom området med kompetens att utveckla nya material, ny teknik, och nya typer av tekniska system relaterat till området.

En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Materialteknik om den till största delen behandlar:

 • Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av materialteknikbaserade fysiska system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara fysiska utan kan t.ex. utgöras av modeller.
 • Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling.

Examensarbete

Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska program vid Uppsala universitet. Blanketter och anvisningar för studenter finns tillgängliga på fakultetens hemsida http://www.teknat.uu.se/student.

Examen

För att få ut en examen på avancerad nivå krävs en minst treårig generell examen på grundnivå, alternativt en minst treårig yrkesexamen.

Masterexamen

Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier). Examen ska innehålla kurser på avancerad nivå om minst 90 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet för examen. 30 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå, dock ej sådana kurser som ingår i underliggande examen på grundnivå.

I huvudområdet ska ingå ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

Antagning till senare del av program

För antagning till senare del av ett tekniskt masterprogram fordras normalt att minst 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen ska vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 december inför vårterminen.

Betyg och examination

Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen. Information angående tentamensanmälan finns på aktuell lärplattform (gäller ej tentamina vid andra lärosäten).

För ytterligare regelverk se "Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet" UFV 2016/327.

Tillgodoräknande av kurs i masterexamen

Vissa kurser kan inte ingå i examen samtidigt på grund av att deras innehåll överlappar för mycket. Innehållet framgår av respektive kursplan och Examensenheten beslutar vilka kurser som får ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin