Masterprogram i folkhälsa

120 hp

Utbildningsplan, MFH2M

Kod
MFH2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 27 april 2021
Diarienummer
MEDFARM 2021/566
Ansvarig fakultet
Medicinska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Beslut och riktlinjer

De allmänna målen i högskolelagen för utbildning på avancerad nivå skall gälla.

Programmet kan läsas som en påbyggnad på grundexamen inom t.ex. folkhälsa, vårdvetenskap eller fysioterapi. Eftersom ämnet folkhälsa i högsta grad är tvärvetenskapligt kan programmet vara relevant för studenter med grundexamen inom andra ämnen. Programmet har ett särskilt fokus på hälsofrämjande interventioner på samhälls- och individnivå, utformning och utvärdering av program och insatser samt ett etiskt förhållningssätt. Programmet är avsett för personer som skall arbeta med folkhälsofrågor inom kommun, landsting, myndigheter och enskilda verksamheter och ger en bred kunskapsbas inom ämnena prevention och folkhälsa. Programmet vänder sig även till dem som avser att fortsätta sina studier på forskarutbildningsnivå.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Programmet har som målsättning att förmedla kunskaper och färdigheter och ett reflekterande förhållningssätt inom folkhälsovetenskap och angränsande områden. Det innebär att studenterna efter utbildningen ska ha kompetens för fortsatt forskning och för praktiskt strategiskt folkhälsoarbete.

Utöver de nationella målen för masterexamen gäller följande mål för masterprogrammet i folkhälsovetenskap vid Uppsala universitet:

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning ska studenten kunna:

  • Muntligt och skriftlig redogöra för folkhälsovetenskapens utgångspunkter liksom beskriva olika folkhälsoutmaningar och insatser.
  • Beskriva och diskutera begrepp, teorier, metoder samt forsknings- och utvecklingsarbete inom folkhälsa och folkhälsovetenskap.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning ska studenten kunna:

  • Identifiera och formulera frågeställningar, genomföra begränsade undersökningar, samt med adekvata metoder planera samt föreslå interventioner och implementering av dessa inom folkhälsoområdet.
  • Koppla teorier och metoder inom folkhälsovetenskap till praktisk tillämpning inom folkhälsoarbete.
  • Granska och utvärdera folkhälsointerventioner, program och policy på olika nivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning ska studenten kunna:

  • Värdera och reflektera över den folkhälsovetenskapliga forskningens styrkor och begränsningar och som underlag för arbetet med folkhälsoproblem och insatser.
  • Reflektera och göra bedömningar av samhälleliga och etiska problemställningar inom folkhälsovetenskap.

Programmets uppläggning

Kurserna läses på avancerad nivå.

Under den första terminen läser du tre kurser inom programmet, varav den första kursen är Folkhälsovetenskap i tiden (15 hp). Kursen ger en överblick över faktorer som påverkar hälsan i befolkningen och olika aktörers betydelser för folkhälsan. Kursen Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa (7,5 hp) fokuserar på livsstil och individuella hälsobeteenden. Den tredje kursen, Kost, nutrition och folkhälsa (7,5 hp) inriktar sig på de aspekter av nutrition som påverkar folkhälsan.

Termin två erbjuds också tre kurser. Forskningsdesign och metoder inom folkhälsoområdet (15 hp) behandlar både kvantitativa och kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder. Kursen Epidemiologi (7,5 hp) behandlar epidemiologiska studiedesigner och tolkning av epidemiologiska studier. Den sista kursen på terminen är Etik och folkhälsa (7,5 hp). Under kursen analyseras och diskuteras ett etiskt perspektiv för folkhälsoarbete.

Även under termin tre ingår tre kurser i programmet. Hälsofrämjande ledarskap (15 hp) fokuserar på teorier och modeller om organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser och hur man kan tillämpa dessa kunskaper i praktiken. Kursen Samhällsinterventioner (7,5 hp) fokuserar på teoretiska beteende- och socialvetenskapliga modeller för påverkan av livsstil och hälsa i befolkningen. Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation (7,5 hp) lyfter frågor om sjukvårdssystemets struktur, organisation, juridik och politiska styrning. 

Programmet avslutas med Examensarbete i folkhälsovetenskap (30 hp) under termin fyra. Examensarbetet kan ofta genomföras inom institutionens pågående forskningsprojekt eller i samarbete med andra organisationer eller verksamheter.

Undervisning

Undervisningen bygger på en student­aktiverande pedagogik och utgörs av en kombination av föreläsningar, seminarier och uppgifter som utförs både enskilt och i grupp. Pedagogiken syftar till att utveckla ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt och en god förmåga att lösa problem. Kursmoment på engelska förekommer.

Examen

Programmet leder till medicine masterexamen 120 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin