Masterprogram i systemvetenskap

120 hp

Utbildningsplan, SSY2M

Kod
SSY2M
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 maj 2023
Diarienummer
SAMFAK 2023/51 Doss: 3.2.1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i informationssystem, informatik, data- och systemvetenskap eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska)

Syfte

Masterprogrammet i systemvetenskap är en samhällsvetenskaplig utbildning som ger fördjupad teoretisk och praktisk kunskap inom system- och programvaruutveckling med fokus på digitaliseringens och digitala praktikers utmaningar. Digitaliseringen av samhället innebär stora förändringar för individer, organisationer och samhälle eftersom det påverkar organisationers verksamhet och affärsmodeller och hur individer interagerar med varandra och med organisationer. Digitala praktiker handlar om hur arbetsmetoder, beteenden, verksamheter, effektivitet, osv. påverkas av digitaliseringen och digitala tekniker, samt hur människor förhåller sig till dessa. Programmet ger en förståelse för problem relaterande till digitalisering och digitala praktiker, samt hur digitala praktiker kan skapas efter lämpligt val av utvecklingsmetoder och verktyg. Vidare syftar programmet till att förbereda studenten för att samarbeta metodiskt i projekt för att med tillgängliga resurser utveckla robusta system som gör nytta i uppdragsgivarens verksamhet. Programmet tar sin utgångspunkt i vetenskapliga ansatser och analysmetoder, tvärdisciplinär forskning, design och kreativitet, samt praktisk problemlösning genom projekt. Utbildningen är både praktiskt förankrad och forskarförberedande. Studenten skall genom sina fördjupade kunskaper vara väl rustad att leda utveckling av nya digitala praktiker.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig

 • förståelse för hur digitalisering och digital infrastruktur inverkar på arbete och samhälle,
 • fördjupad kunskap och förståelse inom informationssystem och systemutveckling, med fokus på digitalisering och organisatoriska sammanhang,
 • förståelse för komplexa IT-relaterade företeelser, t.ex. artificiell intelligens och maskininlärning, samt hur de inverkar på organisationer och samhälle,
 • fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • fördjupad metodkunskap inom informationssystem.

Vad gäller färdighet och förmåga skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig och kunna visa

 • förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa IT-relaterade företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete,
 • förmåga att analysera och utforma digitala infrastrukturer som möjliggör digitala praktiker,
 • färdighet att i projektform designa och utveckla digitala praktiker för att lösa individuella, organisatoriska och samhälleliga problem,
 • förmåga att lösa problem i samverkan med andra, samt att reflektera över och utveckla samverkansformer i systemutvecklingsprocesser,
 • förtrogenhet med metoder för utveckling av digitala praktiker i olika organisatoriska sammanhang,
 • förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera och diskutera sina slutsatser, samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper och
 • sådan färdighet som fordras för att självständigt eller i grupp delta i forsknings- och utvecklingsarbete.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig

 • insikt om hur digitalisering och digitala praktiker inverkar på arbete och samhälle, med hänsyn till relevanta vetenskapliga, ekonomiska, samhälleliga och etiska aspekter,
 • förmåga att inom informationssystem göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används och
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar 120 högskolepoäng. I programmet ges fördjupade kunskaper inom ämnet informationssystem. Centralt för utbildningen är aktuella systemutvecklingsmetoder och forskningsrelaterade kurser och studenter genomför ett större systemutvecklingsprojekt i utbildningen.

Programmet består av kurser på avancerad nivå och är uppbyggt kring tre huvudsakliga teman:

 • komplexa informationssystem,
 • systemutvecklingsprocessen samt
 • informationssystems- och systemutvecklingsorganisatoriska sammanhang.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, handledning, laborationer och seminarier. Varierande examinationsformer tillämpas med hänsyn till kursernas innehåll och uppläggning.

Examen

Programmet leder till masterexamen med informationssystem som huvudområde.

Övriga föreskrifter

Utbildningen ger behörighet till forskarutbildning i informationssystem.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin