Kandidatprogram i speldesign och grafik

180 hp

Utbildningsplan, HSG1K

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
HSG1K
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 25 augusti 2015
Diarienummer
HISTFILFAK 2015/39
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B (områdesbehörighet A8/8)

Syfte

Programmet syftar till att ge studenterna en utbildning som förbereder såväl för yrkesverksamhet inom företag, organisationer, myndigheter eller som egen företagare som för fortsatt akademisk verksamhet.

Mål

Generella kunskaps- och färdighetsmål

Efter utbildningen ska studenterna kunna visa förmåga att självständigt och kritiskt hantera frågor om spelets och speldesignens roll för människan och samhället och i dessa sammanhang göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Studenterna förväntas dessutom kunna analysera och föra en kritisk diskussion med veten-skapligt underbyggda argument rörande frågor inom speldesignområdet och visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i ett självständigt arbete samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.

Specificerade kunskapsmål

Efter genomgånget program förväntas studenterna kunna

  • visa gedigna kunskaper om och god förståelse för spelets och speldesignens roll som interaktiv kulturform och kommunikationsmedel och kunna sätta in detta i ett vidare vetenskapligt och samhälleligt perspektiv,
  • redovisa breda kunskaper inom vetenskaps- och professionsområden som problematiserar spelets och speldesignens roll i samhälleliga och etiska kontexter,
  • förklara och kritiskt analysera omvärldsfaktorer som påverkar utvecklingen inom speldesign,
  • redovisa kunskaper om tillgängliga metoder inom speldesign och visa progression i sitt vetenskapliga förhållningssätt, samt
  • visa förmåga att orientera sig inom aktuella forsknings- och professionsfrågor.

Specificerade färdighetsmål

Efter genomgånget program förväntas studenterna kunna

  • självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
  • samverka i tvärvetenskapliga projektgrupper och utvärdera sitt arbete,
  • kommunicera i tal och skrift på ett tillgängligt och klargörande sätt, med god transpa-rens och med hög problematiseringsgrad,
  • individuellt och i team identifiera och formulera frågeställningar, söka och samla information samt kritiskt värdera vetenskaplig argumentation med hjälp av grundläggande vetenskaplig teori och metod, samt
  • i form av ett spel ge uttryck och form, tekniskt och estetiskt, till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare.

Biområdet gestaltning i konvergerande medier

Det övergripande målet med kurserna i 2D- och 3D-grafik (inom biområdet gestaltning i konvergerande medier) för Kandidatprogram i speldesign och grafik är att bidra med ett konstnärligt och reflexivt förhållningssätt till utbildningen i dess helhet. Ett mer specifikt mål är att studenterna ska rustas med kompetens inom såväl egen kunskapsproduktion som produktion och förmedling av rapporter, visualiseringar och spelproduktioner.

Biområdet gestaltning i konvergerande medier innehåller kurser som ger studenterna kunskap och förmåga att skapa grafik som är både artistiskt och tekniskt anpassad för realtidsapplikationer, både inom 2D och 3D, liksom kunskap om konstnärliga teorier applicerade på spel, hur man skapar konceptskisser, sprite sheets, kroki och anatomi, artefakter, karaktärer och animation för 3D-spel. Inom biområdet erbjuds också valbara specialiserings- och fördjupningskurser i syfte att göra studenten än mer förberedd för arbetsmarknaden eller för fortsatta studier.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar tre års (180 hp) heltidsstudier varav 105 hp inom huvudområdet speldesign enligt följande:

Termin 1

Speldesign 1 - Introduktion, 15 hp (Introduktionskurs i speldesign som inkluderar introduktion till akademiska studier och vetenskapligt skrivande)

Biområde, 15 hp

Termin 2

Speldesign 2 – Spelutveckling, 7,5 hp

Spelproduktion 1 – Arkadspel, 15 hp

Biområde, 7,5 hp

Termin 3

Speldesign 3 – Systemdesign, 15 hp

Biområde, 15 hp

Termin 4

Speldesign 4 – Serious Games Design, 7,5 hp

Biområde alternativt valfria kurser, 7,5 hp

Spelproduktion 2 – Vertical Slice, 15 hp

Termin 5

Valfria kurser inom huvudområde eller biområde eller inom annat ämne alternativt utlandsstudier, 30 hp

Termin 6

Speldesign 5 – Teori och metod, 7,5 hp

Speldesign 6 – Experimentell speldesign, 7,5 hp

Examensarbete, 15 hp

Progression

Progressionen inom huvudområdet består både i successiv ämnesfördjupning och gradvis utveckling av färdigheter inom muntlig och skriftlig kommunikation, problemlösning och analys samt produktion.

Undervisning

De undervisningsformer som tillämpas i kurser inom programmet är föreläsningar, seminarier, workshops och projektarbete. Handledning i grupp förekommer i stor utsträckning inom de produktionsinriktade kurserna och när det gäller examensarbetet sker handledning såväl individuellt som i smågrupper. Ett väsentligt inslag i utbildningen är studenternas arbete på egen hand, företrädesvis i grupper och särskilt under produktionskurserna där studenterna ikläder sig olika roller – producent/produktionsledare, grafiker, programmerare etc. – för att komma så nära en skarp miljö inom ett spelföretag som möjligt.

Examinationsformerna är beroende av kursens art. De former för examination som förekommer är deltagande i obligatoriska examinerande seminarier, författande och försvarande av rapporter, promemorior och designdokument samt redovisning av produktioner. Examensarbetet examineras genom ventilerings- och oppositionsförfarande enligt traditionell humanistisk-samhällsvetenskaplig modell.

Examen

Filosofie kandidatexamen med speldesign som huvudområde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin