Panagiotis Baliakas – Molekylär genetik vid hematologiska maligniteter

Vår forskning fokuserar på att genetiskt karakterisera cancersjukdomarna kronisk lymfatisk leukemi och myeloida maligniteter. Målet är att hitta sätt att bedöma prognos, sjukdomsförlopp och risk för behandlingsresistens, vilket kan ligga till grund för val av behandling.

Hematologiska maligniteter är cancer i blodet, blodmärgen eller lymfvävnaden. De förekommer i flera olika former som till exempel leukemi och lymfom och hör till de dödligaste cancerformerna.

Hematologiska maligniteter är ett tydligt exempel på ett ämnesområde där ökad förståelse av de biologiska mekanismerna bakom sjukdomsorsaker och sjukdomsutveckling har lett till utveckling av effektiva riktade behandlingar som sedan förts in i rutinsjukvården. Detta trots att det för en majoritet av de hematologiska maligniteterna finns en anmärkningsvärd heterogenitet vad gäller de bakomliggande biologiska orsakerna. För läkaren är det därför ofta en svår utmaning att välja rätt behandling till rätt patient.

Den övergripande inriktningen för vårt forskningsprogram är att genetiskt karakterisera de hematologiska maligniteterna. Vi har två huvudsakliga mål:

  1. Att klargöra de viktigaste biologiska mekanismerna bakom maligna cellers överlevnad.
  2. Att optimera klassificeringen av hematologiska maligniteter för att kunna identifiera undergrupper av patienter med distinkta kliniska och biologiska profiler, som grund för målriktad behandling.

Vi fokuserar framför allt på sjukdomarna kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och myeloida maligniteter.

Patienter med KLL kan delas in i olika undergrupper

KLL är den vanligaste hematologiska maligniteten hos vuxna i västvärlden. Till skillnad från de flesta andra hematologiska maligniteterna behöver cirka 85 % av KLL-patienterna inte någon behandling vid diagnos. Däremot kommer totalt sett cirka 60 % av patienterna att behöva behandling förr eller senare under sjukdomsförloppet.

Vid KLL har en stor mängd patient- och tumörrelaterade faktorer identifierats som har prognostiskt och/eller prediktivt värde. Vår forskningsgrupp har varit ledande i arbetet med att värdera den kliniska betydelsen av dessa faktorer och har bidragit till stratifieringen av patienterna i olika undergrupper med olika kliniska förlopp och svar på behandling.

Genetisk karakterisering av myeloida maligniteter

Myeloida maligniteter innefattar en stor grupp av tillstånd där kunskap om den underliggande genetiska bakgrunden är avgörande inte bara för diagnosen utan också för riskstratifiering, behandlingsval och uppföljning.

Vi använder nya metoder för att genetiskt karakterisera dessa sjukdomar, med målet att identifiera algoritmer med både prognostiskt och prediktivt värde. Vi vill också förstå mekanismerna som ligger bakom resistens mot standardbehandlingar. Ett annat av våra huvudintressen är att klargöra det genetiska landskapet vid myeloida maligniteter med medfödd predisposition.

Läs mer om våra forskningsprojekt (på engelska)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin