Peter Nygren – Ny och individanpassad cancerbehandling

Gruppens målsättning är att förbättra behandlingen av cancer, dels genom att ta fram information som kan bidra till att välja rätt läkemedel för olika patienter, dels genom att identifiera och utveckla potentiellt nya effektivare läkemedel.

Cytostatikabehandling av cancer började användas under 1940-talet och idag finns flera läkemedel tillgängliga. Men läkarens val av läkemedel tar oftast inte hänsyn till den variation som finns mellan enskilda patienter vad gäller läkemedlets effekt eller hur patienten tolererar och bryter ner
medicinen. Det betyder att många patienter får en behandling
som inte är optimal och ofta bara ger biverkningar.

På senare tid har nya mediciner tagits fram men det har visat sig att de bara har effekt hos en liten andel patienter. Om man tittar på en hel grupp cancerpatienter är nyttan av dessa behandlingar blygsam.

Våra två huvudsakliga mål

Vi vill dels ta fram effektiva och tillförlitliga test som läkaren kan använda för att välja den mest optimala behandlingen för en enskild patient och samtidigt undvika mediciner som inte är aktiva eller bara ger biverkningar.

Vårt andra mål är att hitta nya läkemedelsmolekyler som kan utvecklas till nya cancerläkemedel. Läkemedelskandidater identifieras och kartläggs mekanistiskt i olika cancermodeller i laboratoriet för att sen genomgå tester i djurmodeller med målsättningen att till slut kunna ingå i kliniska försök på cancerpatienter.

Den andra målsättningen baseras på s.k. läkemedelsrepositionering, d.v.s. att ett redan befintligt och beprövat läkemedel som används vid andra sjukdomar, utvecklas för användning vid cancer. Det gör vägen fram till kliniska studier avsevärt enklare än när man börjar med en helt ny läkemedelsmolekyl och möjlig att genomföra även inom ramen för akademisk forskning.

Läs mer om vår forskning (på engelska)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin