Geografi

Är du intresserad av hållbarhets- eller utvecklingsfrågor? Eller kanske av den globala uppvärmningens konsekvenser? Vill du i framtiden jobba inom något av dessa områden, lokalt eller internationellt? Studier i geografi ger dig en stabil grund att stå på, oavsett om du känner dig som samhällsvetare, naturvetare eller humanist.

Geografi är ett tvärvetenskapligt ämne som beskriver och analyserar hur vår omgivande miljö påverkas av naturliga processer och mänskliga aktiviteter. Under utbildningen lär du dig bland annat om jordytans uppbyggnad och förändring, om planetens klimatsystem och naturresurser, men också om befolkningsförändring, urbanisering, ekonomisk globalisering och resurskonflikter. Ämnets breda innehåll är en förutsättning för att kunna identifiera, analysera och förstå de komplexa samband som påverkar samhället och miljön.

Samhället står inför flera brådskande utmaningar: den globala uppvärmningen, den kraftiga befolkningsökningen i delar av världen och den ekonomiska ojämlikheten, för att nämna några. För att ta sig an utmaningarna krävs ett geografiskt helhetsperspektiv. I korthet innebär detta en förmåga att analysera och förstå hur olika intressen och behov (ekologiska, ekonomiska, sociala och politiska) samverkar eller kolliderar i vår fysiska omgivning. Det innebär också en förmåga att identifiera hur globala processer påverkar och påverkas av lokala aktiviteter och platsspecifika förutsättningar. Denna kompetens har en naturlig plats i arbeten med fokus på samhällsplanering, resursförvaltning och riskbedömning, till exempel i kommuner, statliga verk och privata konsultbolag. Som geograf kan du också arbeta i internationella organisationer med fokus på till exempel utveckling, klimat och säkerhet.

Teoretiska kunskaper varvas med praktiska moment. Kurserna behandlar naturgeografi med dess fokus på atmosfären, jordytan och vattnet, samt befolkningsgeografi, urbangeografi, ekonomisk geografi och politisk geografi. Hållbarhet, jämlikhet och internationella utblickar har en given plats. Viktiga praktiska inslag är fältarbeten med fokus på bland annat miljöförändringar och riskanalys. Andra inslag är kartografiska analysmetoder inklusive geografiska informationssystem (GIS), samt projektarbeten som presenteras muntligt och i skrift.

Geografi C, ger en fördjupning i geografisk teori samt kvantitativa och kvalitativa metoder. Kursen avslutas med ett självständigt arbete där du har stor frihet att själv välja ämne inom geografins breda fält. Efter Geografi C finns möjlighet att göra en arbetsplatsförlagd praktik i geografi.

Om du intresserad av en specifik del av geografiämnet erbjuds flera kortare tematiska kurser inom såväl naturgeografi som samhällsgeografi, på campus och distans.

Högskolestudier i geografi ger även ämnesbehörighet att undervisa i geografiämnet i grundskolan och på gymnasiet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin