Hälsoekonomi - metoder för ekonomiska utvärderingar av hälsointerventioner och program

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3ME087

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Om kursen

Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av hälsoekonomiska aspekter på folkhälsoarbete. Målet med kursen är att utrusta folkhälsovetaren med sådana teorier, metoder och rön som kan vara av stort värde för att prioritera vilka hälsopolitiska insatser som kan hjälpa oss att förbättra folkhälsa givet de knappa resurser vi har. Det här är en kunskap som kommer att bli allt viktigare i takt med att den delen av populationen som använder den största andelen av våra resurser växer, det vill säga de äldre.

Vad folkhälsa är och hur den ska mätas är två viktiga frågor som måste besvaras för att kunna följa upp våra folkhälsopolitiska mål i praktiken. Vi lär oss olika definitioner av hälsa inom hälsoekonomisk analys, och metoder att mäta den. Vilka resurser som tas i anspråk och hur de ska värderas är två andra viktiga frågor som måste besvaras för att kunna uppskatta kostnaden att nå våra folkhälsopolitiska mål. Vi lär oss hur resurser ska värderas inom nationalekonomisk analys där det alltid finns en alternativ användning av resurserna, det vill säga resurserna är knappa.

Hur vi utnyttjar våra resurser för att nå våra folkhälsopolitiska mål är en annan kritisk fråga för att utvärdera om vi använder våra knappa resurser effektivt, det vill säga för att skapa så mycket folkhälsa som möjligt. Vi lär oss olika metoder att utvärdera folkhälsopolitiskt arbete från ett hälsoekonomiskt perspektiv och hur känslig vår utvärdering är för olika antaganden vi gör.

Kursen består av tre block. I ett av blocken lär du dig de teoretiska grunderna för en hälsoekonomisk utvärdering under lektionerna, och tillämpar grunderna under seminarieserien. Du handleds i en egen hälsoekonomisk utvärdering.

I ett annat block tillämpar du kunskapen och färdigheten som du har upparbetat för att ganska styrkor och svagheter med publicerade hälsoekonomiska utvärderingar. Du arbetar och presenterar dina kritiska granskningar i grupp.

I ett sista block belyser vi hur hälsoekonomiska utvärderingar används i Sverige som ett led att prioritera vårdinsatser. Vi lär oss att besluten är komplexa där svåra ställningstagande ibland behöver göras. Du får diskutera och presentera olika fall i grupp.

Det sista blocken innebär också att du får möta personer som använder hälsoekonomiska utvärderingar för att prioritera vilken vård som rekommenderas, subventioneras, eller används på nationell, regional eller lokal nivå.

Distanskursens upplägg: Undervisningen sker helt digitalt. Föreläsare och studenter interagerar med varandra via Zoom och e-post. Kursen inleds med ett obligatoriskt tillfälle via Zoom. Därefter följer sex frivilliga, teoretiska Zoom-föreläsningar (à 90 minuter). Innehållet praktiseras sedan i sju obligatoriska seminarier (à 180 minuter). Kursen avslutas med Zoom-möten med företag och myndigheter. Mötena sker genom Zoom eller inspelade möten. Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, skriftlig eller muntlig examination, och obligatoriska seminarier. Kursen kräver att du har en dator med internetuppkoppling och Excel med engelskt språk.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin