Humanvetenskapernas historia och samhällsställning: Gränser, persona och kunskapscirkulation

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LH013

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

Under de senaste decennierna har den historiska forskningen om humaniora och samhällsvetenskaperna - med en gemensam term "humanvetenskaperna" - vuxit sig starkare och utvecklats allt mer dynamiskt. Kursens syfte är att mot bakgrund av denna nyare forskning ge en överblick och introduktion till humanioras och samhällsvetenskapernas historia och skiftande samhällsroller i Sverige och internationellt samt diskutera hur denna nya historieskrivning förhåller sig till bredare former av vetenskaps- eller kunskapshistoria.

Kursen anlägger ett långt tidsperspektiv med kronologiskt fokus på utvecklingen under 1900-talet fram till våra dagar. Ett särskilt begreppsligt fokus läggs vid den humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapens cirkulation och gränser samt skiftande forskarroller och persona. Hur har det humanvetenskapliga fältet förändrats under 1900-talet? På vilka sätt har gränserna mellan olika discipliner, vetenskapsområden och gentemot politiken definierats? Hur legitimerades humanvetenskapernas roll i det svenska folkhemmet jämfört med andra nationella kontexter? Hur kan vi förstå den humanvetenskapliga kunskapens användningar och samhällsverkningar? På vilka sätt har forskarrollen inom dessa vetenskaper förändrats? Vilken är humanvetenskapernas ställning idag?

Kursen varvar översiktsföreläsningar med tematiskt fördjupande seminariediskussioner utifrån ett antal valda nyckeltexter och fallstudier.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin