Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

30 hp

Kurs, Grundnivå, 8LF018

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Matematik I för lärare med inriktning mot årskurs 4-6, 7,5 hp

Syftet med kursen är att introducera och diskutera matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska teorier, samt att sätta detta i relation till lärandeperspektiv. Kursen ska också tydliggöra matematikdidaktiken som vetenskapsområde och undervisningspraktik samt relationen mellan dessa. Kursens innehåll ger också en grund för senare kurser i matematik för lärare med inriktning mot årskurs 4-6. Under kursen behandlas nedanstående områden:

 • Fördjupning av för matematikundervisningen relevanta kunskaper i matematik.
 • Grundläggande taluppfattning.
 • Tal och talområden gällande heltal, rationella tal och reella tal.
 • Positionssystemet samt olika sätt att representera olika tal.
 • Aritmetik innefattande de fyra räknesätten, räknelagar, räknestrategier, huvudräkning, procenträkning, potensräkning, räkning i olika talbaser och aritmetikens fundamentalsats.
 • Olika arbetssätt, konkretisering och vardagsanknytning i undervisning beträffande taluppfattning och aritmetik.
 • Grundskolans läroplaner och kursplaner i matematik.
 • Didaktiska teorier gällande matematisk begreppsutveckling och lärandet i matematik.
 • Introduktion till matematikdidaktik som vetenskapsområde.
 • Matematiska influenser från olika kulturer.

Matematik II för lärare med inriktning mot årskurs 4-6, 15 hp

Syftet med kursen är att ge en breddning och fördjupning av matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska teorier och perspektiv. Kursen ska också tydliggöra matematikdidaktiken som vetenskapsområde och undervisningspraktik samt relationen mellan dessa. Kursens innehåll bygger vidare på kursen Matematik I för lärare med inriktning mot årskurs 4-6. Under kursen behandlas nedanstående områden:

 • Lärande och undervisning för årskurs 4-6 avseende geometri, algebra och problemlösning.
 • Geometriska begrepp och satser som är centrala för grundskolan, däribland omkrets, area, volym, vinklar, skala, konstruktioner, likformighet, samt enkla bevis.
 • Algebra som är central för grundskolan, däribland uttryck, ekvationer, mönster, grafer och funktioner.
 • Problemlösning.
 • Datalogiskt tänkande.
 • Matematiska förmågor.
 • Matematikdidaktiska teorier.
 • Pedagogisk planering.
 • Presentationstekniker och visuell konkretion.
 • Matematikdidaktik som vetenskapsområde

Matematik III för lärare med inriktning mot årskurs 4-6, 7,5 hp

Syftet med kursen är att fördjupa kunskaper om matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska perspektiv. Kursen ska också tydliggöra matematikdidaktiken som vetenskapsområde och undervisningspraktik samt relationen mellan dessa. Kursen bygger vidare på och breddar det innehåll som behandlats i Matematik I och Matematik II för lärare med inriktning mot årskurs 4-6. Under kursen behandlas nedanstående områden:

 • Arbetssätt, konkretisering och vardagsanknytning i matematikundervisning, särskilt i undervisning beträffande sannolikhetslära, statistik och kombinatorik.
 • Barn och elever med särskild begåvning inom matematik.
 • Grundläggande begrepp och metoder inom sannolikhetsteori och statistik samt kombinatoriska problem.
 • Olika typer av bedömningsmaterial, inklusive nationella prov.
 • Betygssättning för matematikämnet.
 • Läromedelsanalys med avseende på matematiskt innehåll.
 • Skolmatematikens historia.
 • Stora databaser och kvantitativa metoder inom matematikdidaktik.
 • Matematiken i samhället.

Distanskursens upplägg: All undervisning är nätbaserad och sker via Zoom. Dator med mikrofon och webbkamera krävs. De två terminerna innehåller digitala kursträffar med föreläsningar och seminarier cirka två gånger per vecka. Seminarierna är obligatoriska. Kommunikation mellan lärare och studerande sker via lärplattformen Studium (Canvas).

Denna utbildning ges på uppdrag av Skolverket inom Lärarlyftet. För Lärarlyftets kurser gäller särskilda bestämmelser. Läs mer på Skolverkets webbplats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin