Lingvistik I

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN321

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN321
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för logopedprogrammet, 21 maj 2007
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Inom programmet gäller generella regler fastställda av medicinska fakultetens grundutbildningskommitté (se utbildningsplanen).

Mål

Kursen syftar till att ge:

? en introduktion till ämnet lingvistik och en översikt över dess delområden

? en introduktion till teorier om språkets sociala och psykologiska funktioner

? en introduktion till grammatisk begreppsapparat och grammatisk analys med utgångspunkt i svenskans grammatik

? förmåga att använda dator för att analysera texter (korpusar) grammatiskt

Innehåll

Språkets funktion socialt och psykologiskt. Teorier och analysmodeller för språklig kommunikation i tal och skrift. Språklig interaktion. Icke-verbal kommunikation. Språklig variation. Språkpolitik. Produktion, perception och tillägnande av språk. Flerspråkighet.

En introduktion till grammatisk begreppsapparat och grammatisk analys som grund för beskrivning av svenska och andra språk. Morfologi: ordböjning och ordbildning. Syntax.

Datorstödda interaktiva övningar att grammatiskt analysera texter i en textkorpus.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier/gruppövningar, laborationer, litteraturuppgifter med redovisningar. Webbaserat stödsystem för underviningen i grammatik.

Obligatoriska moment:

Gruppövningar, laborationer och redovisningar av litteraturuppgifter.

Examination

Individuell, skriftlig examination sker som avslutning på kursen. För godkänd kurs krävs, förutom godkänt prov, godkänt resultat på obligatoriska moment.

Efter överenskommelse med studierektor eller betygsbestämmande lärare anordnas omtentamen. Komplettering av obligatoriska moment sker efter överenskommelse med kursansvarig lärare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin