Genusvetenskap A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5GN004

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5GN004
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Genusvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 27 november 2007
Ansvarig institution
Centrum för genusvetenskap

Allmänt

Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i tvärvetenskaplig genusforskning. Kursen behandlar olika innebörder som ligger i begreppen kön och genus och vilka betydelser dessa har inom olika områden. Därutöver är det kursens mål att stimulera studentens förmåga till att självständigt och kritiskt söka och granska vetenskapliga texter, samt att argumentera utifrån dessa muntligen och skriftligen. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna diskutera och problematisera begreppen kön och genus, återge grunddragen i feminismens och kvinnorörelsens historia och idériktningar, kritiskt förhålla sig till sexualiteter och kroppslighet med fokus på olika maktrelationer, förstå och förklara hur könsmaktstrukturer produceras och reproduceras inom sfärerna arbete, familj och politik, problematisera svenska genusrelationer i förhållande till globala, göra enklare genusteoretiska analyser av kulturella representationer samt ha utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till texter, bilder och andra kulturella uttryck aktivt. Studenten förväntas även att självständigt delta i seminariediskussioner, genomföra kortare skriftliga och muntliga uppgifter på ett självständigt och kritiskt sätt.

Innehåll

Moment 1: Genusvetenskapens grunder, 7,5 hp. Momentet syftar till att ge en introduktion till grundläggande begrepp och teoribildningar inom genusforskning. Konstruktioner av kön och genus belyses, och feminism som politisk och ideologisk rörelse diskuteras i ett historiskt perspektiv.

Moment 2: Genusteoretiska perspektiv på sexualiteter och kroppar, 7,5 hp. Momentet syftar till att belysa och diskutera valda aspekter på sexualiteter och kroppslighet med fokus på kön/genus, makt och politik ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Moment 3: Genusteoretiska perspektiv på samhället: Arbete, familj och politik, 7,5 hp. Momentet syftar till att ge kunskap om aktuell samhällsvetenskaplig teoribildning om genussystem i arbete, familj och politik med tyngdpunkt på svenska förhållanden och med ett urval globala jämförelser.

Moment 4: Kön i kulturen, 7,5 hp. Momentet syftar till att ge kunskap om aktuell kulturvetenskaplig teoribildning med särskilt fokus på det estetiska fältet och kulturella representationer av kön och genus

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i undervisningen samt genom redovisning av skriftliga eller muntliga examinationsuppgifter. På kursen tillämpas betygsskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin