Lingvistik I

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN321

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN321
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 juni 2009
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ingår som obligatorisk kurs i logopedprogrammet termin 1. Kursplanen är fastställd av Programkommittén för logopedutbildningen 2007-05-21 och senast reviderad 2007-06-20.

Behörighetskrav

Antagen till logopedprogrammet. Logopedprogrammets uppläggning bygger på en klar progression varför den studerande skall följa kurserna i tur och ordning.

Mål

Utbildningen syftar till att ge en introduktion till ämnet lingvistik och en översikt över dess

delområden. Ett viktigt delmål är att de studerande skall få en terminologisk grund för vidare

lingvistikstudier.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

* i huvuddrag återge hur man i lingvistiken definierar begreppet språk och resonera om dess tillämplighet på människors talspråk, skriftspråk, på djurs kommunikation och på dator- och programmeringsspråk, etc.

* beskriva följande grundvalar för språkklassifikation och skillnaderna mellan dem: genetisk, typologisk, areal, geografisk (dialekter), social (sociolekter, register), samt standard kontra icke-standard

* tala om i stora drag hur många språk som talas i världen idag, och hur man kommer fram till den siffran

* utifrån exempel diskutera några grundläggande begrepp inom fonetik

* beskriva och exemplifiera grundläggande begrepp inom morfologin, såsom: ord, morfem och allomorf, slutna och öppna klasser; fria och bundna morfem; ordstruktur: avledning, sammansättning och böjning

* definiera och analysera språkligt material med avseende på följande begrepp inom grammatik: ordklasser; satsstruktur: hierarkisk struktur, syntaktiska kategorier, huvud- och bisats, verbklasser; syntaktiska funktioner; semantiska roller

* redogöra för grundläggande begrepp inom semantik och pragmatik inklusive lexikalisk semantik, kompositionell semantik, lexikal och strukturell tvetydighet, talakter, diskurs

* beskriva grundläggande begrepp inom språkanvändning samt resonera kring skillnader mellan manligt och kvinnligt språkbruk

* beskriva grundläggande begrepp inom datorlingvistik samt nämna några av datorlingvistikens tillämpningsområden.

Innehåll

Presentation och diskussion av lingvistiska forskningsområden såsom fonetik, grammatik, semantik, pragmatik, språkanvändning och datorlingvistik.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i första terminens studier inom logopedprogrammet.

Övriga föreskrifter

Kurslitteratur:

Fromkin, Victoria, Robert Rodman and Nina Hyams. 2006. An introduction to language. Thomson Heinle. Seventh Edition

Dahl, Östen. 2007. Språkets enhet och mångfald. Studentlitteratur

Sidorna 162-170 i Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of language. Cambridge University Press. second edition. (säljes som kompendium vid första undervisningstillfället)

Referenslitteratur:

Dahl, Östen. 2003. Grammatik. Studentlitteratur

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin