Individ, organisation och ledarskap

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE030

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FE030
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi GXX
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 mars 2010
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Behörighetskrav

60 hp inom teknik/naturvetenskap.

Mål

Kursen syftar till att ge studerande en bred kunskap om de viktigaste perspektiv och skolbildningar inom områdena organisation och ledarskap, samt att diskutera deras tillämpningar.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för de viktigaste begreppen och modellerna inom organisations- och ledarskapsområdet.

- Formulera egna välgrundade åsikter om organisatoriska förhållanden.

- Tillämpa de kunskaper som förmedlas av kursen för att analysera företagsekonomiska situationer i verkligheten såsom förändrings och ledarskapsfrågor.

Innehåll

Individens beteende. Personlighet, perception och beslutsfattande. Värderingar, attityder, arbetstillfredsställelse och motivation. Grupper, arbetslag och kommunikation. Makt och konflikt. Organisationsstruktur och organisationskultur. Personalvård, organisationsförändring och stress. Ledarskap.

Undervisning

Kursen läggs upp som en serie av diskussionsseminarier och bygger på aktivt deltagande med löpande självstudier inför varje undervisningstillfälle. Viktiga undervisningsmoment är inlämningsuppgifter och muntliga presentationer. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt!

Examination

Kursen examineras med prov om sammanlagt 5 hp, varav 2 hp genom skriftlig tentamen och 3 hp genom obligatoriska seminarieövningar

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin