Individ, organisation och ledarskap

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE030

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FE030
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi GXX
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 juni 2012
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Behörighetskrav

60 hp inom teknik/naturvetenskap.

Mål

Syftet med kursen är att ge en kritisk genomgång av de viktigaste perspektiven och skolbildningar inom områdena organisation och ledarskap, samt att diskutera deras tillämpningar. Mer precist ämnar kursen att:

• Orientera studenterna om begreppen och modellerna ämnet.

• Träna upp studenternas förmåga att formulera egna välgrundade åsikter om de teoretiska tillvägagångsätten.

• Uppmuntra till diskussioner kring de olika kompletterande eller motstridande modellerna samt deras praktiska tillämpningar.

Innehåll

Individens beteende. Personlighet, perception och beslutsfattande. Värderingar, attityder, arbetstillfredsställelse och motivation. Grupper, arbetslag och kommunikation. Makt och konflikt. Organisationsstruktur och organisationskultur. Personalvård, organisationsförändring och stress. Ledarskap.

Undervisning

Kursen läggs upp som en serie av diskussionsseminarier och bygger på aktivt deltagande med löpande självstudier inför varje undervisningstillfälle. Viktiga undervisningsmoment är inlämningsuppgifter och muntliga presentationer. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt!

Examination

Betyg ges i enlighet med det svenska betygssystemet. Följande betygsskala används: U, 3, 4 och 5. Kursen examineras genom skriftligt prov och seminarieövningar. Ett sammanfattande betyg ges för hela kursen efter en sammanvägning av alla examinationsmoment. Mer detaljerad information ges i studiehandledning som erhålls vid kursstart.

Dessutom gäller att eventuella restuppgifter och kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker erhålls betyget Underkänd på provet ifråga. Hela kursen (med alla tillhörande examinationsmoment) måste då göras om, vilket endast kan göras på kommande kurstillfällen och i mån av plats.

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin