Cellbiologi

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG102

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG102
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 november 2012
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Alt. 1) Organismernas evolution och mångfald, 10 hp, Genetik och genteknik,10 hp, Mikrobiologi med infektionsbiologi 5 hp samt kemi 30 hp. Alt. 2) Kemi 60 hp inklusive 20 hp biokemi.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

  • beskriva bakterieceller och eukaryota celler; likheter och skillnader mellan dessa
  • beskriva struktur och funktion hos biomolekyler, organeller och andra strukturer i cellen samt hela cellen
  • förstå grunderna för hur olika cellulära processer som energiomsättning och metabolism, kommunikation med andra celler och den extracellulära miljön, inre transportvägar, tillväxt och programmerad död regleras och integreras på både cellulär och molekylär nivå
  • känna till och kunna använda vanliga laborativa metoder för att studera celler, och deras egenskaper samt karaktärisera cellers organellers och biomolekylers struktur och funktion
  • självständigt använda databaser för att erhålla och kritiskt utvärdera information om olika cellulära processer och celltyper
  • ställa samman cellbiologiska data till ett muntligt föredrag med datorunderstödda illustrationer anpassade till en stor föreläsningssal

Innehåll

Kursen är uppdelad i två delkurser; Cellbiologi I och Cellbiologi II. Bakterieceller och eukaryota celler behandlas i bägge delkurserna. Under den första delen behandlas cellers morfologi samt deras energi- och ämnesomsättning. Här studeras även hur cellerna upprätthåller vatten- och jonbalans. Kursens andra del behandlar cellernas signalsystem, cytoskelett och intracellulära transportvägar. Vidare behandlas regleringen av cellcykel, differentiering och programmerad celldöd samt immunsystemets celler. Flera laborationer genomförs vilka redovisas i form av skriftliga rapporter eller vid seminarier. I anslutning till dessa genomförs också problemlösningsövningar med tillämpningar från laborationerna. Studenterna ska även insamla och inför övriga kursdeltagare redovisa uppgifter kring specialiserade cellers struktur och egenskaper.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, litteraturredovisningar och grupparbeten.

Deltagande i gruppundervisning och laborationer är obligatorisk.

Examination

De bägge delkurserna, Cellbiologi I 6 hp samt Cellbiologi II 6 hp avslutas med en skriftlig examination. För godkänt slutbetyg krävs att bägge delprov bedömts godkända samt att laborationer och redovisningsuppgifter (3 hp) bedömts godkända

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin