Arabiska A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AB101

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AB101
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 oktober 2012
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom ämneslärarprogrammet och som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Arabiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Mål

Kursen syftar till att ge en introduktion till den moderna standardarabiskans grammatik och elementär färdighet i det talade och skrivna högspråket, samt ge en orientering om religionerna i väst- och centralasien med tonvikt på islam.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

Avseende delkurs 1: se Arabisk grundkurs (5AB123).

Avseende delkurs 2: se Muntlig och skriftlig språkfärdighet i arabiska (5AB114)

Avseende delkurs 3: Arabiska realia:

  • beskriva grunddragen i arabernas äldre historia och erövringarna under islamisk tid,
  • redogöra för den medeltida arabiska civilisationen,
  • redogöra för den religiösa situationen på Arabiska halvön före islams uppkomst,
  • redogöra för islams grundläggande troslära och historia,
  • redogöra för arabiskans ställning bland de semitiska språken,
  • redogöra för den klassiska arabiskans uppkomst,
  • beskriva framväxten av den moderna standardarabiskan,
  • redogöra för bruket av högspråk och dialekt i arabvärlden (diglossi),
  • redogöra för grunddragen i den arabiska litteraturhistorien.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser: Arabisk grundkurs 15 hp, Muntlig och skriftlig språkfärdighet i arabiska 7,5 hp och Arabiska realia 7,5 hp.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med någon av kurserna Arabisk grundkurs (5AB123) och Muntlig och skriftlig språkfärdighet i arabiska (5AB114).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin