Allmän rättskunskap och arbetsrätt

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HR111

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2HR111
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Handelsrätt G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 8 januari 2014
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen allmän rättskunskap och arbetsrätt är på A-nivå. Den ges som fristående kurs och som kurs ingående i utbildningsprogram (t.ex. PA-programmet) vid Uppsala universitet när examensordningen så medger.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen skall ge studenterna god kännedom om centrala civilrättsliga och offentligrättsliga bestämmelser som är av betydelse för arbetsgivare och arbetstagare samt deras respektive organisationer. Kursen har huvudsaklig inriktning på svenska förhållanden.

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

1. Ha tillägnat sig kunskaper om det rättsliga systemets uppbyggnad och verkningssätt , juridisk systematik och handelsrättslig metod.

2. Ha tillägnat sig ingående kunskaper om arbetsrättens regelsystem i synnerhet regler som förhandlingar, rekrytering och avveckling, olika anställningsformer, anställningstrygghet och arbetsmiljö.

3. Ha tillägnat sig goda kunskaper i arbetsrättens teori samt i hur arbetsrätten praktiskt fungerar.

4. Självständigt kunna uppfatta, formulera och lösa komplexa arbetsrättsliga problem.

Innehåll

Kursen inleds med en introduktion där ämnesområdet arbetsrätt blir presenterat och definierat och där ämnesområdet beskrivs i ett rättsteoretiskt sammanhang. Kursen är i övrigt indelad i fem huvudområden. Det första behandlar allmän och grundläggande juridik, bland annat om rättsreglernas funktion i samhället, hur man söker och läser rätt i lagtext, kollektivavtal, domar och andra så kallade rättskällor, våra centrala juridiska begrepp, den traditionella juridiska systematiken samt den handelsrättsliga metoden. Det andra avsnittet behandlar den kollektiva arbetsrättens regler om kollektivavtal och regler om relationer mellan fackföreningar och arbetsgivarorganisationer/arbetsgivare. Det tredje behandlar avtalsrelationen arbetsgivare - arbetstagare och utgörs av det enskilda avtalets rätt. I denna del ingår diskrimineringsjuridiska frågor. Det fjärde avsnittet utgörs av den offentliga arbetsrätten med tonvikt på regler om arbetsmiljö. Det femte avsnittet behandlar arbetsprocessrätt.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gästföreläsningar, praktiska tillämpningsövningar, förhandlingsspel, rättegångsspel och redovisning av besök vid Arbetsdomstolen. Varje student gör (tillsammans med en annan student, dvs. i grupp bestående av två personer) ett besök vid huvudförhandling i Arbetsdomstolen (eller vid tingsrätt vid huvudförhandling i arbetsrättsligt mål). Besöket redovisas skriftligt i PM. Muntliga rättsfallspresentationer genomförs vid heldagsseminarier. Inslag av eget arbete är stort. En stor del av kunskapsinhämtande studium utgörs av läsning av kurslitteratur samt lag- och avtalstext. Gruppbaserat arbete utgörs av gruppförberedelse inför olika undervisningsmoment.

Examination

Skriftliga prov anordnas omedelbart efter kursavsnittens slut. Två godkända betygsgrader tillämpas, Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Omtentamen sker inom tre till fyra veckor efter ordinarie prov. Tentamen för kursen ges återkommande fyra gånger per år.

Övriga föreskrifter

Obligatorisk närvaro krävs vid förhandlingsspel, rättsfallspresentation, rättegångsspel samt vid tre av de fem gruppövningar som ges i form av praktisk tillämpningsövning.

Observera att institutionens kurser Handelsrättslig översiktskurs, Förvaltningsrättslig översiktskurs, Fastigheträtt för samhällsplanerare samt Allmän rättskunskap och arbetsrätt kan användas i samma examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin