Allmän rättskunskap och arbetsrätt

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HR111

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Adolfsson, Kjell; Norberg, Johanna, Handelsrätt: juridik som analytiskt och strategiskt verktyg, 1. uppl., Stockholm, Liber, 2016Obligatorisk
  • Källström, Kent; Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, 4 uppl., Iustus, 2016Obligatorisk
  • Källström, Kent; Malmberg, Jonas; Öman, Sören, Den kollektiva arbetsrätten: en lärobok, Iustus, 2016Obligatorisk
  • Zetterström, Stefan, Juridiken och dess arbetssätt: en introduktion, 2., [uppdaterade] uppl., Uppsala, Iustus, 2012Obligatorisk
  • Anvisat material, Företagsekonomiska institutionenObligatorisk (Från tid till annan anvisas material som studenten antingen köper från Företagsekonomiska institutionen eller har tillgång till via kursens webbplats eller Uppsala universitetsbiblioteks databaser. Aktuell lagtext jämte relevant kurslitteratur och anvisat material skall medtas till föreläsningar och, i synnerhet, till seminarier.)
  • Aktuell lagsamling, -Obligatorisk (Lagböcker ges ut av olika förlag och i princip går det bra att använda vilken som helst av dessa. Det är studentens eget ansvar att ha tillgång till alla relevanta lagtexter i senaste version. Aktuell lagtext jämte relevant kurslitteratur och anvisat material skall medtas till föreläsningar och, i synnerhet, till seminarier.)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin