Allmän rättskunskap och arbetsrätt

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HR111

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2HR111
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Handelsrätt G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 19 februari 2016
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen allmän rättskunskap och arbetsrätt är på A-nivå. Den ges som fristående kurs och som kurs ingående i utbildningsprogram (t.ex. PA-programmet) vid Uppsala universitet när examensordningen så medger.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen skall ge studenterna allmänbildande och praktiskt användbara baskunskaper om rättssystemets uppbyggnad samt om rättens källor, arbetsmaterial och metoder. Kursen skall vidare ge grundläggande förtrogenhet med centrala rättsliga regler och principer som är av betydelse för arbetsgivare och arbetstagare samt deras respektive organisationer. Kursen har huvudsaklig inriktning på svenska förhållanden.

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

1. ha grundläggande förmåga att självständigt och inom utsatt tid identifiera juridiska problem och att identifiera det eller de regelsystem som är relevanta för lösning av problemet.

2. ha grundläggande förmåga att självständigt och inom utsatt tid lösa arbetsrättsliga problem, inklusive förmåga att hitta relevant rättsligt material för uppgiften, förmåga att på ett godtagbart sätt tolka och tillämpa materialet och förmåga att presentera lösningen med godtagbar disposition och ett godtagbart juridiskt språk.

3. ha grundläggande förmåga att självständigt och inom utsatt tid presentera underbyggda kritiska synpunkter på arbetsrättsliga frågor utifrån flera perspektiv, t.ex. arbetsgivar­perspektivet, genusperspektivet eller det fackliga perspektivet.

Innehåll

Kursen ger dels en allmän introduktion till den juridiska metoden och rättsreglernas funktion i samhället, dels en genomgång av arbetsrättens centrala delar: den kollektiva arbetsrätten, den individuella arbetsrätten, arbetsmiljörätten (inklusive ledighetsregler), diskrimineringsrätten och arbetsprocessrätten. Tyngdpunkten ligger på lärande av arbetsrätt, medan undervisningen i allmän rättskunskap är en förutsättning för att studenten skall kunna tillägna sig arbetsrätten.

Undervisning

Undervisningen består av bl.a. föreläsningar, problembaserade seminarier, praktiska tillämpningsövningar och förhandlingsspel. En stor del av kunskapsinhämtande studium utgörs av läsning av kurslitteratur och övrigt kursmaterial. Problembaserat arbete i grupp är också ett viktigt inslag.

Examination

Examination, 15hp.

Examination sker löpande genom individuella och/eller gruppvisa prov. Ett betyg ges på kursen. Betyget bestäms genom en sammanvägning av kursens examinationsmoment. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Den betygsskala som används är väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

Eventuella kompletteringsuppgifter ska vara inlämnande vid tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker erhålls betyget underkänd på kursen och hela kursen (inklusive alla examinationsmoment) måste då göras om vilket endast kan ske genom omregistrering vid kommande kurstillfällen i mån av plats.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till universitetets disciplinnämnd. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Närvaro är obligatorisk vid all undervisning utom föreläsningar. Frånvaro vid två tillfällen godtas utan särskilda skäl. Därefter får studenten ansöka om dispens hos kursansvarig lärare. Vid frånvaro vid fler än fyra tillfällen krävs särskilda skäl för dispens. All dispens förutsätter skriftlig komplettering som anvisas av kursansvarig lärare.

Gruppförberedelser är undervisning i nu avsedd mening. Närvaro vid gruppförberedelser är alltså obligatorisk enligt ovan.

Observera att institutionens kurser Handelsrättslig översiktskurs, Förvaltningsrättslig översiktskurs, Fastighetsrätt för samhällsplanerare samt Allmän rättskunskap och arbetsrätt kan användas i samma examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin