Allmän rättskunskap och arbetsrätt

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HR111

Kod
2HR111
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Handelsrätt G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 juni 2019
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen allmän rättskunskap och arbetsrätt är på A-nivå (G1N). Den ges som fristående kurs och som kurs ingående i utbildningsprogram vid Uppsala universitet (t ex Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor) när examensordningen så medger.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen skall ge grundläggande kännedom om centrala civilrättsliga och offentligrättsliga bestämmelser som är av betydelse för företag och organisationer som agerar på den svenska marknaden. Kursen skall vidare ge grundläggande förtrogenhet med centrala rättsliga regler och principer som är av betydelse för arbetsgivare och arbetstagare samt deras respektive organisationer. Kursen har huvudsaklig inriktning på svenska förhållanden.

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

  1. ha grundläggande förmåga att självständigt och inom utsatt tid identifiera juridiska problem och att identifiera det eller de regelsystem som är relevanta för lösning av problemet.
  2. ha grundläggande förmåga att självständigt och inom utsatt tid lösa juridiska problem, inklusive förmåga att hitta relevant rättsligt material för uppgiften, förmåga att på ett godtagbart sätt tolka och tillämpa materialet och förmåga att presentera lösningen med godtagbar disposition och ett godtagbart juridiskt språk.
  3. ha grundläggande förmåga att självständigt och inom utsatt tid analysera konsekvenserna av de aktuella rättsreglerna, särskilt på arbetsrättens område.

Innehåll

Under kursen kommer deltagarna att huvudsakligen studera rättsliga ämnesområden som är relevanta vid olika former av näringsverksamhet och som är viktiga att känna till för alla som arbetar med juridiska frågeställningar i samband med företagande, med särskild betoning av arbetsrättens centrala delar. Kursen består av två delar: en inledande del som ger en grundlig handelsrättslig allmänorientering, och en fördjupande del med inriktning på arbetsrätten.

Undervisning

Undervisningen innefattar föreläsningar, praktiska tillämpningsövningar och problembaserade seminarier (inklusive självständiga seminarieförberedelser i grupp). En stor del av kunskapsinhämtande studium utgörs av läsning av kurslitteratur och övrigt kursmaterial.

Examination

Examinationen består av tre moduler som tillsammans utgör en s.k. examinationsportfölj. Dessa är:

  1. Tentamen del I, 7,5 hp
  2. Gruppvis skriftlig och muntlig redovisning, 2 hp
  3. Tentamen del II, 5,5 hp

och ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Den betygsskala som används i examinationsmodul 1 och 2 är godkänd (G) och underkänd (U). Den betygsskala som används vid examinationsmodul 3 är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Slutbetyg på hela kursen ges med betyget väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). För slutbetyg G på hela kursen krävs att kursens alla examinationsmoduler har betyget G. För slutbetyg VG på hela kursen krävs dessutom att betyget VG uppnåtts i examinationsmodul 3. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Studenter som fått betyget Underkänd (U) på examinationsmodul 1 och/eller 3 har möjlighet till omtentamen. Studenter som fått betyget U på examinationsmodul 2 ges löpande möjlighet att komplettera med reservation för att rättningen kan ta längre tid än 25 kalenderdagar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Observera att institutionens kurser Handelsrättslig översiktskurs, Förvaltningsrättslig översiktskurs, Fastighetsrätt för samhällsplanerare samt Allmän rättskunskap och arbetsrätt kan användas i samma examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin