Allmän rättskunskap och arbetsrätt

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HR111

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2HR111
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Handelsrätt G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 februari 2017
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen allmän rättskunskap och arbetsrätt är på A-nivå. Den ges som fristående kurs och som kurs ingående i utbildningsprogram (t.ex. PA-programmet) vid Uppsala universitet när examensordningen så medger.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen skall ge studenterna allmänbildande och praktiskt användbara baskunskaper om rättssystemets uppbyggnad samt om rättens källor, arbetsmaterial och metoder. Kursen skall vidare ge grundläggande förtrogenhet med centrala rättsliga regler och principer som är av betydelse för arbetsgivare och arbetstagare samt deras respektive organisationer. Kursen har huvudsaklig inriktning på svenska förhållanden.

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

1. ha grundläggande förmåga att självständigt och inom utsatt tid identifiera juridiska problem och att identifiera det eller de regelsystem som är relevanta för lösning av problemet.

2. ha grundläggande förmåga att självständigt och inom utsatt tid lösa arbetsrättsliga problem, inklusive förmåga att hitta relevant rättsligt material för uppgiften, förmåga att på ett godtagbart sätt tolka och tillämpa materialet och förmåga att presentera lösningen med godtagbar disposition och ett godtagbart juridiskt språk.

3. ha grundläggande förmåga att självständigt och inom utsatt tid presentera underbyggda kritiska synpunkter på arbetsrättsliga frågor utifrån flera perspektiv, t.ex. arbetsgivar­perspektivet, genusperspektivet eller det fackliga perspektivet.

Innehåll

Kursen ger dels en allmän introduktion till den juridiska metoden och rättsreglernas funktion i samhället, dels en genomgång av arbetsrättens centrala delar: den kollektiva arbetsrätten och den individuella arbetsavtalsrätten. Inslag av arbetsmiljörätt (inklusive ledighetsregler), diskrimineringsrätt och arbetsprocessrätt kan också förekomma. Tyngdpunkten ligger på lärande av arbetsrätt, medan undervisningen i allmän rättskunskap är en förutsättning för att studenten skall kunna tillägna sig arbetsrätten.

Undervisning

Undervisningen består av bl.a. föreläsningar, problembaserade seminarier, praktiska tillämpningsövningar och förhandlingsspel. En stor del av kunskapsinhämtande studium utgörs av läsning av kurslitteratur och övrigt kursmaterial. Problembaserat arbete i grupp är också ett viktigt inslag.

Examination

Kursen innehåller obligatoriska examinationsmoment som tillsammans utgör en s.k. examinationsportfölj. Dessa är:

  1. Individuell skriftlig deltentamen (”dugga”), 3 hp
  2. Individuellt seminarieobligatorium, 1 hp
  3. Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp
  4. Förhandlingsspel (gruppvis muntlig examination), 2 hp
  5. Individuellt skriftligt prov, 7 hp

och ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Den betygsskala som används vid examinationsmoment 1-2 är godkänd (G) och underkänd (U). Den betygsskala som används vid examinationsmoment 3-5 är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Slutbetyg på hela kursen ges med betyget väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). För slutbetyg G på hela kursen krävs att kursens alla fem examinationsmoment har betyget G. För slutbetyg VG på hela kursen krävs dessutom att prestationerna på kursen som helhet, efter en sammanvägning av hela examinationsportföljen, bedöms motsvara VG-nivå.

Examinationen genomförs med betygskriterier. Samtliga betygskriterier redovisas i studiehandledningen som erhålls vid kursstart. Eventuella kompletteringar av examinationsmoment 1, 4 och 5 kan göras vid kommande kurstillfällen i mån av plats. Eventuella kompletteringar av examinationsmoment 2 och 3 mottas löpande i mån av tid. Vid komplettering kan endast betyget godkänd (G) erhållas, undantag är dock möjligt om laga förfall jml 32 kap 8 § rättegångsbalken visas. I examinationsmoment 5 räknas inte schemalagt tillfälle för omprov som komplettering, utan det likställs i betygshänseende med terminens ordinarie tentamenstillfälle.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till universitetets disciplinnämnd. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Godkänt resultat i det individuella seminarieobligatoriet kräver aktiv närvaro vid alla seminarier. Vid två tillfällen godtas emellertid brist på aktiv närvaro utan särskilda skäl. Vid ytterligare brist får studenten ansöka om dispens hos kursansvarig lärare. All dispens förutsätter skriftlig komplettering som anvisas av kursansvarig lärare.

Gruppförberedelser inför seminarium är undervisning i nu avsedd mening. Gruppförberedelser omfattas alltså av det individuella seminarieobligatoriet enligt ovan.

Observera att institutionens kurser Handelsrättslig översiktskurs, Förvaltningsrättslig översiktskurs, Fastighetsrätt för samhällsplanerare samt Allmän rättskunskap och arbetsrätt kan användas i samma examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin