Geovetenskap - planeten jorden

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV004

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GV004
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 april 2014
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter kursen ska den studerande kunna

  • förstå och förklara vår planet ur ett helhetsperspektiv som utgör grund för förståelse av naturresurs-, miljö- och energifrågor
  • utifrån kunskap om jordens beskaffenhet förstå de processer inuti jorden, på jordytan och i atmosfären som tillsammans skapat förutsättningar för liv och som manifesterar sig i plattektonik, vattnets kretslopp, landskapsutveckling och klimatförändringar
  • relatera frågor som rör människans påverkan på den naturliga miljön till en tidsskala där naturresursernas utnyttjande sätts i relation till hur lång tid det tagit för dem att bildas samt till själva livets utveckling
  • urskilja geovetenskapliga fenomen i naturen, särskilt faktorer som är viktiga för att vi ska kunna förvalta och bevara miljön
  • insamla, sammanställa och bearbeta fält- och laboratoriedata
  • redovisa geovetenskapliga frågeställningar och undersökningsresultat såväl muntligt som skriftligt
  • undervisa i gymnasieskolan i naturkunskap.

Innehåll

Kursen består av tre delmoment som kan läsas som fristående kurs:

  • Berggrunden och livets utveckling 10 hp
  • Jordarterna och landskapets utveckling 10 hp
  • Vattnet, klimatet och atmosfären 10 hp.

För ett detaljerat innehåll i varje delmoment/delkurs och därigenom för hela kursen Geovetenskap - planeten jorden 30 hp, se respektive kursplan. Inom kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektionsundervisning, gruppundervisning, laborationer, fältkurser och exkursioner.

Examination

Examinationen inom Berggrunden och livets utveckling samt Jordarterna och landskapets utveckling är uppdelad på tentamen 8 hp och obligatoriska moment 2 hp. Examinationen inom Vattnet, klimatet och atmosfären är uppdelad på tentamen 7 hp och obligatoriska moment 3 hp.

Övriga föreskrifter

För fortsatta studier inom kandidatprogrammet i geovetenskap krävs Matematik D, Fysik B, Kemi B och Biologi B eller Biovetenskap 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin