Fjärranalys med meteorologiska tillämpningar

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1ME410

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1ME410
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F, Geovetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 april 2014
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik (1TV015) 15 hp

Mål

Den studerande skall genom kursen förvärva grundläggande kunskaper i fjärranalyssystem och metoder som kan användas för mätningar i atmosfären och på jordytan.

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för olika typer av fjärranalyssystem.
  • använda fjärranalysdata för studier av atmosfäriska processer
  • redogöra för hur fjärranalysdata kan användas i klimatologiska studier
  • redogöra för strålningsprocesser i atmosfären

Innehåll

Grundläggande principer för fjärranalys, digital bildbehandling och rastermodeller. Grundläggande kartografi: transformation av koordinatsystem och projektioner. Satellitbanparametrar, sensorer och plattformar. Metoder för åtkomst av satellitdata. Fjärranalys med radar, satellit, sodar, lidar blixtlokaliseringssystem, molnhöjdsmätare och motsvarande. Strålningsprocesser i atmosfären.

Undervisning

Föreläsningar, datorövningar och projektarbete. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med

återkoppling och självvärdering.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (6 hp). För godkännande krävs även godkänt projektarbete (3 hp) och godkända datorövningar (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin