Hållbar utveckling B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV021

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MV021
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 september 2014
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Hållbar utveckling A, 30 hp, eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera och kritiskt förhålla sig till etablerade teorier, metoder och allmänna uppfattningar om samhällsförändring;
 • leda, planera, genomföra och utvärdera förändringsprocesser i arbetet för en hållbar utveckling;
 • identifiera maktstrukturer och dess relevans för hållbar utveckling;
 • kritiskt granska och debattera skilda visioner om en hållbar utveckling;
 • diskutera och kritiskt förhålla sig till olika förklaringar av de grundläggande orsakerna till hållbarhetsproblematiken;
 • i hållbarhetsdebatten utläsa och jämföra skilda förståelser av centrala teman och ideologier;
 • tillämpa för situationen relevanta analysmetoder på aktuella händelser med koppling till någon aspekt av hållbar utveckling;
 • analysera skilda synsätt på teknologins roll i samhället, förhållandet mellan teknologi och hållbar utveckling, samt hur människan som individ påverkar och påverkas av olika teknologier;
 • tillämpa begreppsliga, analytiska och etiska verktyg för att förstå teknologins roll i individuella samt kollektiva meningsskapande processer;
 • kritiskt granska olika teknologier, teknikanvändning och teknikutveckling och dess konsekvenser utifrån ett maktperspektiv, samt metoder för riskbedömning och teknikvärdering av dessa;
 • analysera och anlägga ett personligt förhållningssätt till den livsfilosofiska dimensionen av hållbarhetsproblematiken;
 • kritiskt förhålla sig till olika uppfattningar om det goda livet och det goda samhället i olika historiska epoker, skilda kulturer och religioner;
 • analysera och reflexivt förhålla sig till kopplingar mellan teori, praktik och livserfarenhet ur ett livsfilosofiskt perspektiv;
 • reflektera över och kritiskt diskutera sin egen livsfilosofiska värdegrund och livsstil;
 • planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete inom hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen består av fem obligatoriska moment om 6 hp.

1. Förändringsprocesser - ledarskap, kommunikation och organisation, 6 hp

Kursen fokuserar på hur förändringsprocesser kan planeras, organiseras, ledas, genomföras och utvärderas i både en lokal och global kontext. Under första delen av kursen introduceras och diskuteras olika teorier om samhällsförändring, allmänna uppfattningar och diskurser gällande historiska och samtida förändringar, samt hur olika förändringsprocesser i skilda kontexter strategiskt kan organiseras. Under del två genomförs ett projektarbete med fokus på förändringsarbete inom området hållbar utveckling.

2. Tvärvetenskapliga och historiska perspektiv på värderingar, världsbilder och visioner, 6 hp

Kursen inleds med en bred orientering inom hållbarhetsområdet som behandlar och diskuterar värderingar, världsbilder, visioner, vetenskap, tvärvetenskap, makt, normkritik, argumentationsanalys, kopplat till hållbar utveckling. Med hjälp av olika analysmetoder sammanfattas och diskuteras sen ett antal aktuella fallstudier som belyser olika aspekter av arbetet för en hållbar utveckling. Även skilda framtidsvisioner diskuteras i slutet av varje moment. Löpande under kursen planeras ett avslutande tematiskt moment med relevans för hållbarhetsproblematiken. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande, egen reflektion, vetenskaplig argumentation och skrivande, samt diskussion med gästföreläsare och övriga studenter.

3. T Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på teknik, 6 hp

Kursen inleds med att diskutera historiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv på teknologi. Tonvikt läggs vid synsätt på teknikens betydelse och funktion på samhällelig och individuell nivå samt teknikens möjligheter och begränsningar för att lösa miljö- och utvecklingsproblem. Vidare behandlas nya teknologier och dess samhälleliga konsekvenser. Detta innebär delvis att metoder för riskbedömning och teknikvärdering utvärderas och analyseras samt att ett maktperspektiv på teknikutveckling och användning anläggs.

4. Livsfilosofiska perspektiv på individ, samhälle, miljö och utveckling, 6 hp

Kursen behandlar livsfilosofins betydelse för hållbarhetsproblematiken. Uppfattningar om det goda livet i olika historiska epoker och skilda kulturer och religioner. Det moderna samhällets värdegrunder. Människans natur, behov och moral utifrån olika perspektiv. Forskning och teorier om lycka, livsstilar och existentiella grundsyner, reflektioner och egna erfarenheter. Visioner av det goda samhället.

5. B-uppsats i hållbar utveckling, 6 hp

I kursen genomförs ett mång- eller tvärvetenskapligt uppsatsarbete inom hållbar utveckling. Utifrån egen inläsning av relevanta teorier, metoder och bakgrundmaterial, samt löpande handledning och undervisning, författas en självständig B-uppsats. Uppsatsen presenteras, diskuteras och granskas vid en opponering. Uppsatsarbetet under kursen fördjupar både de tematiska, innehållsmässiga aspekterna av hållbar utveckling, såväl som de vetenskapliga teori- och metodkunskaperna. Stor vikt läggs vid förmågan att kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera frågeställningar, planera och genomföra ett vetenskapligt arbete, samt att muntligt och skriftligt diskutera slutsatser och argument som ligger till grund för arbetet.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, debatter, studiebesök, grupparbeten samt handledarträffar. Föreläsningarna ges i huvudsak av gästföreläsare från olika akademiska discipliner. Undervisningsformerna stimulerar till aktivt studentdeltagande.

Examination

Förändringsprocesser - ledarskap, kommunikation och organisation: skrivuppgifter inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp), samt skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete ( 3 hp).

Tvärvetenskapliga och historiska perspektiv på värderingar, världsbilder och visioner: skrivuppgifter inför och aktivt deltagande vid seminarier ( 6 hp).

Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på teknik samt Livsfilosofiska perspektiv på individ, samhälle, miljö och utveckling: skrivuppgifter inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp), samt skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete ( 3 hp).

B-uppsats i hållbar utveckling: författande av B-uppsats och opponering ( 6 hp).

Det slutgiltiga betyget för Hållbar utveckling B kommer att vara en sammanvägning av resultaten från de olika momenten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin