Genusvetenskap A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5GN004

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5GN004
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Genusvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 10 mars 2015
Ansvarig institution
Centrum för genusvetenskap

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

MÅL

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna:

  • redogöra för och diskutera grundläggande genusvetenskapliga begrepp och frågeställningar
  • redogöra för och diskutera grundläggande genusvetenskapliga teorier och forskningsområden
  • tillämpa och problematisera grundläggande genusvetenskapliga begrepp och teorier
  • göra genusvetenskapliga analyser av olika typer av empiriska material
  • göra grundläggande informationssökningar och ha kännedom om enkel referenshantering
  • skriftligen och muntligen kommunicera grundläggande kunskaper till andra

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser som ger grundläggande kunskaper inom ämnet genusvetenskap. Den ger en introduktion till genusvetenskapliga teorier och genusforskning inom olika områden samt behandlar och problematiserar konstruktioner av kön och genus i relation till andra maktordningar.

Delkurs 1: Genusvetenskapens grunder, 7,5 hp.

Delkursen ger en introduktion till begreppen kön och genus och andra nyckelbegrepp inom genusvetenskapen. Feminism som politisk rörelse diskuteras i ett historiskt perspektiv, och några aktuella teoribildningar inom genusvetenskapen introduceras.

Delkurs 2: Sexualiteter och kroppar, 7,5 hp.

Delkursen belyser och diskuterar olika aspekter av sexualiteter och kroppslighet med fokus på kön/genus, makt och politik ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Delkurs 3: Arbete, familj och politik, 7,5 hp.

Delkursen introducerar aktuell genusforskning med olika perspektiv på arbete, familj och politik. Såväl lokala som globala förhållanden diskuteras, liksom samspelet mellan dem.

Delkurs 4: Kulturella representationer, 7,5 hp.

Delkursen ger kunskap om olika kulturella representationer av kön/genus och hur dessa kan analyseras, också i relation till andra maktordningar.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och icke-lärarledda gruppövningar. Seminarierna är obligatoriska. Frånvaro från enstaka seminarium (1-2 per delkurs) kan i undantagsfall kompenseras genom särskild ersättningsuppgift, som meddelas av läraren och genomförs enligt instruktion och inom given tidsram.

Examination

Delkurs 1 examineras genom hemskrivning.

Delkurs 2 examineras genom PM och hemskrivning.

Delkurs 3 examineras genom fältarbete och PM.

Delkurs 4 examineras genom muntlig redovisning av en uppgift.

Samtliga delkurser bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Betygskriterier delas ut vid kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin