Geovetenskap - planeten jorden

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV004

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GV004
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 april 2015
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • utifrån kunskap om jordens beskaffenhet förstå de processer inuti jorden, på jordytan och i atmosfären i form av plattektonik, vattnets kretslopp, landskapsutveckling och klimatförändringar vilka tillsammans skapat förutsättningar för liv på jorden
 • redogöra för jordens inre struktur, sambandet mellan plattrörelser, vulkanism och jordskalv, jordskorpans bergarter (magmatiska, sedimentära, metamorfa)
 • ge ett evolutionärt perspektiv på livets ursprung och utveckling med hjälp av fossilförande sedimentära bergarter
 • ge exempel på malmbildning i olika geologiska miljöer samt på bildning och förekomst av olja och gas
 • redogöra för processer som påverkar landskapets utveckling, de landskapsformer som bildas, samt de stora dragen i det svenska naturlandskapets utveckling under och efter den senaste istiden
 • beskriva atmosfärens uppbyggnad och rörelsesystem på olika skalor, moln- och nederbördsbildning, jordens klimat och klimatvariationer, samt redogöra för viktiga meteorologiska variabler (temperatur, lufttryck, luftfuktighet)
 • redogöra för olika komponenterna i vattnets kretslopp samt hur vattnet rör sig i ett avrinningsområde, både som avrinning och grundvattenflöde
 • förklara betydelsen av skillnader i havets temperatur, salthalt och densitet på vattnets rörelse i havet och dess inverkan på globalklimat
 • förstå och förklara vår planet ur ett helhetsperspektiv som utgör grund för förståelse av naturresurs-, miljö- och energifrågor, samt identifiera människans påverkan på den naturliga miljön i en tidsskala där naturresursernas utnyttjande sätts i relation till hur lång tid det tagit för dem att bildas
 • urskilja geovetenskapliga fenomen i naturen, särskilt faktorer som är viktiga för att vi ska kunna förvalta och bevara miljön
 • identifiera och redogöra för de vanligaste mineralen, malmerna, bergarterna och fossilen, samt de vanligaste jordarterna och jordmånerna i vårt land
 • beskriva relativa och absoluta dateringsmetoder, den geologiska tidsskalan, samt kartor och fjärranalys
 • insamla, sammanställa och bearbeta fält- och laboratoriedata
 • grundläggande geovetenskapliga fältmetoder
 • kommunicera skriftligt och muntligt och anpassa detta efter olika målgrupper
 • undervisa i naturkunskap i gymnasieskolan

Innehåll

Genom hela kursen förekommer uppgifter med att insamla, sammanställa och bearbeta fält- och laboratoriedata, samt att redovisa geovetenskapliga frågeställningar och undersökningsresultat såväl muntligt som skriftligt. Kursen består av tre delmoment:

 • Berggrunden och livets utveckling. Mineral och bergarter. Isostasi och tillämpad geofysik. Plattrörelser (plattektonik) och deras samband med vulkanism, magmatism, jordskalv och malmbildning. De vanligaste typerna av geologiska strukturer bildade vid ytliga eller djupa nivåer i jordskorpan. Paleogeografi, paleoekologi och stratigrafi. Mineral- och bergartskännedom, fossilkännedom samt konstruktion av geologiska tvärsnitt. Nordens och Sveriges berggrund.
 • Jordarterna och landskapets utveckling. Jordartslära, florans, faunans och landskapets utveckling sedan den senaste istiden. Landskapsformer bildade genom vittring, sluttningsprocesser, erosion, transport och avsättning av glaciärer, vattendrag, vind och vågor. Kartor och flygbilder.
 • Vattnet, klimatet och atmosfären. Atmosfärens uppbyggnad, den allmänna cirkulationen, frontsystem, moln och uppkomsten av väder och klimat, jordens klimat (Köppen) och klimatvariationer. Vattnets globala kretslopp, vattenbalanser över avrinningsområde och sjöar, avdunstning, nederbörd, avrinning, markvatten och grundvatten, vattenföringsmätningar, vattenomblandning i sjöar. Havets egenskaper, havsströmmar och inverkan av strömmarna på världsklimatet (oceanografi).

Undervisning

Föreläsningar, övningar, grupparbeten, seminarier, laborationer, fältarbete och exkursioner.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Skriftlig tentamen berggrunden (5 hp), livets utveckling (3 hp), jordarterna och landskapets utveckling (6 hp), vattnet, klimatet och atmosfären (7 hp) samt kartografi (2 hp). Obligatoriska moment berggrunden och livets utveckling (2 hp), jordarterna och landskapets utveckling (2 hp) samt vattnet, klimatet och atmosfären (3 hp)

Övriga föreskrifter

 • För fortsatta studier inom kandidatprogrammet i geovetenskap krävs Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11) alternativt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14).
 • Exkursioner är förenade med rese- och boendekostnader för studenten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin