Arabiska A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AB101

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AB101
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 april 2015
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom Orientalistikprogrammet, Språkvetarprogrammet, ämneslärarprogrammet och som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Arabiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Mål

Kursen syftar till att ge en introduktion till den moderna standardarabiskans grammatik och elementär färdighet i det talade och skrivna högspråket, samt ge en grundläggande introduktion till arabvärldens moderna historia, språk och litteratur.

Avseende delkurs 1: motsvarar Arabisk grundkurs (5AB123).

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

• redogöra för allmän fonologi, morfologi, syntax och semantik samt grundläggande grammatisk terminologi,

• beskriva huvuddragen i standardarabiskans skriftsystem, ljudstruktur och elementära form- och satslära med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi,

• redogöra för formord, nominalflektion och en del av verbalflektionen, samt analysera och forma elementära fraser och satser med aktgivande på kasus, kongruens, tempus, modus och ordföljd,

• läsa upp enkla texter på arabiska med ett begripligt uttal,

• översätta lärobokstexter från arabiska till svenska utan lexikon,

• översätta enkla meningar från svenska till arabiska,

• tillämpa elementära regler för arabiskans ortografi,

• med hjälpmedel skriva en grammatiskt korrekt kort uppsats på arabiska om ett givet ämne,

• skriva en elementär text med arabisk skrift och läsa upp denna,

• diskutera relationen mellan språk och förståelsen av genus.

Avseende delkurs 2: motsvarar Muntlig och skriftlig språkfärdighet i arabiska (5AB114)

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

• översätta enkla meningar från svenska till arabiska,

• tillämpa elementära regler för arabiskans ortografi,

• med hjälpmedel skriva en grammatiskt korrekt kort uppsats på arabiska om ett givet ämne,

• skriva en elementär text med arabisk skrift och läsa upp denna,

• beskriva en person och en miljö på begriplig standardarabiska,

• aktivt behärska ett basordförråd som innefattar: hälsningsfraser, släktrelationer, färdmedel, färger och former, mat och dryck, människokroppen, geografi och enkla samhällsförhållanden,

• idiomatiskt korrekt samtala om ovannämnda ämnen,

• redogöra för och aktivt använda elementära skillnader mellan tal- och skriftspråk.

Avseende delkurs 3: Den moderna arabvärlden

Genom en introduktion till arabvärldens moderna historia med fokus på arabisk identitet, politik, enhetssträvanden, kvinnans ställning, relationen till Europa samt språket och litteraturen ges en översikt av de arabiska ländernas, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

• redogöra för grunddragen i arabvärldens moderna politiska historia från ca 1900 inkluderande arabisk identitet, politik, enhetssträvanden, kvinnans ställning, relationen till Europa samt språket och litteraturen

• redogöra för arabiskans ställning bland de semitiska språken

• beskriva framväxten av den moderna standardarabiskan

• redogöra för bruket av högspråk och dialekt i arabvärlden (diglossi)

• redogöra för grunddragen i den arabiska litteraturhistorien till ca 1900

• skriva en PM med logisk uppställning av relevanta källor, målsättning, metod, genomförande och konklusioner

• muntligt och skriftligt redogöra för innehåll, argument, etc. i akademiska texter samt

diskutera dessa

Innehåll

Kursen består av tre delkurser: Arabisk grundkurs 15 hp (13,5+1,5), Muntlig och skriftlig språkfärdighet i arabiska 7,5 hp och Den moderna arabvärlden 7,5 hp.

Arabisk grundkurs

Moment 1 (1,5 hp): Allmän grammatik och fonetik. Introduktion till grundläggande fonetik, morfologi och syntax, med grammatisk terminologi.

Moment 2 (13,5 hp)

Introduktion till den moderna standardarabiskans grammatik samt grundläggande färdighet i att läsa och översätta enkla texter på modern standardarabiska. Översättning av elementära meningar till modern standardarabiska. Enkel uppsatsskrivning.

Muntlig och skriftlig språkfärdighet i arabiska

Grundläggande färdigheter i att uttrycka sig på modern standardarabiska både i tal och skrift.

Den moderna arabvärlden

Kursen ger en grundläggande introduktion till arabvärldens historia och introducerar arabisk identitet, politik, enhetssträvanden, kvinnans ställning, relationen till Europa, språket och litteraturen. Politiska, ekonomiska, sociala och kulturella problemställningar i modern tid tas upp med en historisk förankring. Därtill ges en grundläggande introduktion till uppsatsmetodik.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Examination i kursen sker genom muntliga och skriftliga examinerande moment. De skriftliga momenten utgörs av delar som äger rum vid schemalagd tid och plats ( inom ramen för ordinarie undervisning och i form av avslutande tentamen), eller vara sådana som studenten utför på egen hand.

Delkurs 1: Arabisk grundkurs. Skriftliga examinatoriska uppgifter under kursen samt avslutande skriftlig salstentamen. Moment 1, allmän grammatik och fonetik, examineras genom skriftlig salstentamen alt. hemtentamen. Uppgifter ges i samband med kursstart.

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet i arabiska. Muntlig och skriftlig examination, under ordinarie undervisning samt i slutet av kursen.

Delkurs 3: Den moderna arabvärlden. Kunskapskontroll sker i form av skriftliga PM-arbeten med tillhörande ventileringar.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med någon av kurserna Arabisk grundkurs (5AB123) och Muntlig och skriftlig språkfärdighet i arabiska (5AB114). Delkursen Den moderna arabvärlden får inte tas med i examen tillsammans med någon av kurserna Arabvärldens moderna historia (5AB351) eller Den moderna arabvärlden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin