Aktuella forskningsområden inom lingvistik

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN142

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN142
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 december 2015
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som valbar kurs inom Lingvistik C och som fristående kurs.

Behörighetskrav

30 hp i ett språkvetenskapligt ämne.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  • förklara det vetenskapliga arbetets och forskningsmetodologins grundprinciper med referens till modern lingvistik (allmän språkvetenskap),
  • redogöra för och analysera relevanta vetenskapliga artiklar inom fältet lingvistik (allmän språkvetenskap), och
  • arbeta med viss grad av självständighet, klart formulera och kritiskt diskutera teoretiska och metodologiska antaganden, och presentera resultaten muntligen och skriftligen.

Innehåll

Kursen ges med olika teman från aktuella forskningsområden i lingvistik. Möjliga teman är t.ex.

  • The Geometry of Meaning baserat på Gärdenfors bok med samma titel.
  • Fylogenetisk analys av språk
  • Grammatikalisering
  • Färgsemantik

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Övriga föreskrifter

Kursen kan väljas även om studenten tidigare läst kursen Aktuella forskningsområden inom lingvistik (5LN141).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin