Persiska A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR101

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JR101
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Den ingår också i Orientalistikprogrammets termin 1, inriktning persiska. Kursen kan räknas till biområdet Persiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten minst kunna:

Avseende delkurs 1: se Persisk grammatik (5PE112).

Avseende delkurs 2: se Muntlig och skriftlig språkfärdighet i persiska (5PE114).

Avseende delkurs 3, se Persiska texter (5PE113)

Avseende delkurs 4: se Den iranska kultursfärens historia (5JR000)

Innehåll

Kursen syftar till att ge en grundläggande färdighet i den moderna nypersiska grammatiken och en viss färdighet i det talade och skrivna högspråket, samt ge en orientering om iransk kultur. Kursen består av fyra delkurser: Persisk grammatik (7,5 hp), Muntlig och skriftlig språkfärdighet i persiska (7,5 hp), Persiska texter (7,5 hp) och Den iranska kultursfärens historia (7,5 hp). Kursen syftar också till att förbättra generiska färdigheter, som att skriva koherent akademisk text på god svenska samt utveckla studentens kritiska tänkande.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Se kursplanen för respektive delkurs

Delkurs 1: Grammatik och texter

Examination sker i form av salsskrivning.

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet A

Examinationen sker i form av salsskrivning och muntligt slutprov

Delkurs 3: Persiska texter

Examination sker i form av salsskrivning.

Delkurs 4: Den Iranska kultursfärens historia (7,5 hp)

Examinationen sker i form av hemtentamen

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Kursen ersätter den tidigare kursen Iranska språk A och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin