Geovetenskap - planeten jorden

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV004

Kod
1GV004
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap G1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • övergripande beskriva teorin om plattektonik och argumenten för denna; visa hur denna teori kopplar samman jordbävningar, magmatisk aktivitet och metamorfos.
 • redogöra för jordens inre struktur och hur vi känner till denna, inklusive vad som ligger bakom isostasi.
 • övergripande redogöra för hur jorden kan ha bildats och jämföra med andra kända planeter inom och utanför vårt solsystem.
 • redogöra för bergartscykeln och kunna identifiera vanliga mineral och fossil samt sedimentära, metamorfa, magmatiska bergarter och malmer, med särskilt fokus på de som förekommer i Sverige.
 • insamla, sammanställa och bearbeta fält- och laboratoriedata.
 • beskriva grunderna för deformation av berggrunden inklusive bildningen av veck och förkastningar.
 • beskriva relativ och absoluta dateringsmetoder och den geologiska tidsskalan samt de stratigrafiska principerna.
 • presentera ett evolutionärt perspektiv på livets uppkomst och utveckling med hjälp av fossil från sedimentära bergarter, beskriva de viktigaste massutdöendena och deras möjliga orsaker samt ge en övergripande bild av Fennoskandias prekvartära utveckling.
 • redogöra för processer som påverkar landskapets utveckling, de landskapsformer som bildas inklusive öknar, åar och kuster.
 • beskriva oceanernas egenskaper som densitet, salinitet och temperatur med koppling till organismers utbredning, samt oceanernas roll för det globala klimatet och klimatförändringar.
 • beskriva Fennoskandias geologiska utveckling under och efter de senaste istiderna samt orsakerna till glacial-interglaciala cykler.
 • redogöra för olika komponenterna i vattnets kretslopp samt hur vattnet rör sig i ett avrinningsområde, både som avrinning och grundvattenflöde.
 • beskriva atmosfärens uppbyggnad och rörelsesystem på olika skalor, moln- och nederbördsbildning, jordens klimat och klimatvariationer, samt redogöra för viktiga meteorologiska variabler (temperatur, lufttryck, luftfuktighet).
 • redogöra för och förklara utifrån ett globalt perspektiv frågor runt utvinning och användning av naturresurser som olja och naturgas tillsammans med tillhörande miljöaspekter samt kunna förklara skillnaden på förnybara och icke-förnybara resurser inkluderat energi.
 • redogöra för de vanligaste malmbildande processerna.
 • redogöra för de största frågorna kring hållbarhet och bevaring, inklusive kriser rörande geologi och biodiversitet
 • tolka topografiska kartor; komplettera och tolka geologiska kartor; rita tvärsnitt och visa hur de relaterar till kartor; rita enkla geologiska kartor i fält.
 • använda grundläggande geologisk utrustning inklusive hammare, lupp och klinometerkompass för att samla in geologiska data, kunna uppvisa kunskap om säkerhet vid fältarbete och tillämpningar av dessa.

Innehåll

Kursen består av två ämnesrelevanta huvudteman:

Jorden som planet:

 • Jordens struktur och hur den jämförs med andra planeter. Teorin om plattektonik dess relationen till magmatism och jordbävningar. Introduktion till mineralogi. Laboratoriestudier och fältarbete i varierande berggrund och hur dessa bergarter bildas. Grundläggande principer hos det geologiska kretsloppet som inkluderar magmatiska, sedimentära och metamorfa bergarter och vittring. Grundläggande principer för strukturgeologi. Användning och avläsning av topografiska och geologiska kartor. Grundläggande principer för malmbildning.
 • Jordens ålder: relativa och absoluta dateringmetoder. Stratigrafins principer. Evolutionen och förekomsten av fossil. Massutdöenden. Introduktion till utvalda grupper av mikro- och makrofossil. Den geologiska utvecklingen av Fennoskandia.
 • Geovetenskapligt fältarbete: säkerhet och korrekt hantering av geologisk utrustning. Grundläggande färdigheter i att insamla och rapportera fältdata.

Världen vi lever i:

 • Exogena processer in sin kontext, inkluderande massrörelser och ersosion, transport och deposition av floder, glaciärer, vind och oceaner. Landskapsutveckling, inkluderandes kuster och öknar. Bildning av jordar, praktisk identifikation och analys av sediment. Den kvartärgeologiska utvecklingen av Fennoskandia och glacial-interglaciala klimatcykler.
 • Atmosfärens struktur och generella cirkulation. Fronter, moln och orsaker till väder och klimat. Köppens klimatklassifikationssystem och klimatvariationer.
 • Den globala hydrologiska cykeln, vattenbalans i bassänger och sjöar, avdunstning, nederbörd, avrinning, mark och grundvatten, vattenmätningar, vattenblandning i sjöar.
 • Förnybara och icke-förnybara energiresurser och deras förekomster; viktiga naturresurser. Hållbarhet och klimatförändringar; biodiversitet. Jordens utveckling i framtiden.

Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, grupparbeten, seminarier, laborationer, fältarbete och exkursioner. Exkursionerna är obligatoriska. På kursen förekommer även ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Två skriftliga tentamen med olika teman:

1: Jorden som en planet (endogena processer och geologiska kretsloppet (5 hp) + jordens historia och fossilförekomster (3hp))

2: Världen vi lever i (exogena processer (4 hp) + atmosfären och hydrosfären (4hp)).

Praktiska moment examineras via skriftligt prov, inlämningsuppgift eller muntlig presentation. Dessa består av: mineral, bergart- och fossilkännedom (3 hp); kartor (2 hp); jordartskännedom (1 hp); fältexkursion (2 hp); presentationer (2 hp); hydrologiska processer (2 hp); atmosfären (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

För fortsatta studier inom kandidatprogrammet i geovetenskap krävs Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11) alternativt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14), alternativt Biovetenskap 30 hp.

Exkursioner är förenade med rese- och boendekostnader för studenten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin