Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HK078

Kod
2HK078
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kostvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 13 maj 2020
Ansvarig institution
Institutionen för kostvetenskap

Allmänt

Kursen ingår i Kostvetarprogrammet 120 poäng/180 högskolepoäng, kan utgöra specialisering inom Lärarprogrammet 140-220 poäng/210-330 högskolepoäng och ingå i Samhällsvetarprogrammet (magisterprogram) 160 poäng och Samhällsvetarprogrammet (kandidatprogram) 180 högskolepoäng. Kursen kan vara fristående kurs och utgör andra kurs av ämnet kostvetenskap. Huvudområde Kostvetenskap. Kursen ges på heltid.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Kostvetenskap A

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Övergripande mål

 • utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt söka och värdera relevant information samt kunna kommunicera fakta och färdigheter muntligt, skriftligt och praktiskt

Livsmedelssäkerhet och livsmedelslagstiftning (7,5 hp)

 • inom området livsmedelsmikrobiologi beskriva och exemplifiera mikroorganismer, förklara samband mellan tillväxtfaktorer och olika mikroorganismer, relatera till hygien och hälsa samt tillämpa dessa kunskaper vid livsmedelshantering
 • redogöra för oönskade ämnen i livsmedel, tillsatser samt regler kring olika typer av märkning
 • förklara livsmedelslagstiftningens innehåll samt redogöra för och tillämpa åtgärder och kontrollprogram med syfte att producera säker mat
 • ge exempel och förklara området global livsmedelssäkerhet samt beskriva organisationer och myndigheter som är relaterade till detta

Mat, klimat och miljö (7,5 hp)

 • beräkna och värdera utsläpp av koldioxidekvivalenter för olika livsmedel
 • presentera och värdera olika argument kring ställningstaganden gällande matens miljöpåverkan
 • översiktligt förklara politiska ambitioner för livsmedel, matkonsumtion, matsvinn och miljö, såväl nationellt som internationellt
 • beskriva distinktioner mellan hållbarhets-, miljö- och klimatfrågor i relation till mat

Livsmedel, matlagning och måltider (10,5 hp)

 • förklara kunskapsområdet livsmedelsvetenskap från råvara till konsumtionsfärdig produkt
 • utifrån olika perspektiv välja och hantera animaliska och vegetabiliska livsmedel, samt tillämpa grundläggande, matlagningstekniska metoder och arbeta livsmedelssäkert
 • tillämpa metoder inklusive sensoriska i syfte att värdera och beskriva produkt/råvarukvalitet i ett tvärvetenskapligt perspektiv
 • planera, tillaga, värdera och presentera en kulinarisk måltid utifrån givna ramar

Tillämpad dietetik (4,5 hp)

 • redogöra för grundläggande kunskaper i dietetik avseende medicinskt motiverad specialkost
 • planera, tillaga och värdera medicinskt motiverad specialkost

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande mikrobiologi, livsmedelslagstiftning, nationell och global livsmedelssäkerhet, miljö- och klimatfrågor, animaliska och vegetabiliska livsmedel, mat och måltider och medicinskt motiverad specialkost. Mat studeras i relation till miljö med fokus på evidens kring matens komplexa miljöpåverkan. Metoder presenteras för mikrobiologisk kvalitetskontroll, sensorisk analysteknik, näringsanalys med hjälp av kostberäkningssystem och beräkning av matens klimatpåverkan. Kursen ger förutsättningar att förklara kunskapsområdet livsmedelsvetenskap från råvara till konsumtionsfärdig produkt och mat och måltiders kvalitet värderas i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Fysiologiska, kemiska och fysikaliska förändringar i livsmedel behandlas. På livsmedelssortimentet utförs kvalitetsbedömningar och i jämförande experimentella försök prövas metoder och tekniker för produktion av mat. Kursen behandlar medicinskt motiverad specialkost i relation till dietetik, måltidsplanering och tillagning. Redovisningar och examinationer ger tillfällen till övning i att kommunicera och argumentera för fakta muntligt, skriftligt och praktiskt.

Undervisning

I kursen varvas teori och praktiska övningar. Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, argumentationsövningar, seminarier, räkneövningar och workshops, vilka kan utgöra obligatoriska moment. Grunden för livsmedelsmikrobiologi och livsmedelslagstiftning ges i början av kursen för att sedan tillämpas fortlöpande i undervisningen. Laborationer i såväl mikrobiologi som sensorik utövas på laboratorium. Laborationer i matlagningsteknik genomförs praktiskt i kök. Resultat redovisas genom muntlig och skriftlig framställning enskilt eller i grupp. I kursen ingår projektarbeten och fördjupningsuppgifter. Om särskilda skäl finns får kursansvariga göra undantag från det angivna undervisningssättet.

Examination

Examination sker genom räkneövningar, muntliga och skriftliga redovisningar samt praktiska och teoretiska prov. Inom ramen för kursen anordnas för varje skriftlig examination en ordinarie tentamen och en omtentamen. Dessutom finns ett tillfälle för s.k. uppsamlingstentamen. Därefter finns möjlighet till examination vid påföljande ordinarie examinationstillfälle. Som betygsgrader används Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

För godkänt betyg på kursen krävs att alla uppgifter bedömts som godkända, samt att studenten aktivt deltagit i obligatoriska moment såsom laborationer, redovisningar och seminarier. För betyget väl godkänd på kursen krävs att studenten visar prov på särskilt god förmåga att ur olika perspektiv problematisera, analysera, se samband och kunna resonera för sina ställningstaganden.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin