Lingvistik A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN211

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN211
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 september 2020
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Mål

Kursen syftar till att ge en introduktion till ämnet lingvistik och några av lingvistikens centrala områden.

Delkurs 1. Lingvistik I

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • i huvuddrag återge hur man i lingvistiken definierar begreppet språk
 • definiera och analysera språkligt material med avseende på begrepp som används inom grammatik, såsom ord, morfem, slutna och öppna ordklasser, satsstruktur och hierarkisk struktur
 • beskriva några grundläggande begrepp inom delområdena fonetik, semantik, pragmatik, språkanvändning och datorlingvistik

Delkurs 2. Fonetik I

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • benämna samt beskriva läget och funktionen för de anatomiska strukturer som är närmast relevanta för talproduktion, samt relatera dessa till specifika artikulatoriska och akustiska konsekvenser, beskriva det perifera hörselsystemets anatomiska struktur samt de enskilda delarnas funktion
 • definiera och beskriva relationen mellan de grundläggande egenskaperna hos ljudvågor, redovisa översiktligt för hur ljudvågor analyseras och framställs i talsammanhang, samt analysera talmaterial i fråga om källans och talrörets relativa bidrag
 • benämna och exemplifiera de fonetiska kontraster som utnyttjas i språk för att skilja mellan olika vokal och konsonantartikulationer, återge den standardiserade artikulatoriska beskrivningen av ett urval vokal- och konsonantsymboler från IPA-kartan, samt återge de symboler som passar en given standardiserad beskrivning, uttalstroget transkribera enskilda intervokaliska konsonantartikulationer med IPA-notation
 • relatera prosodins olika aspekter till de akustiska korrelat som förknippas med dem, samt beskriva och exemplifiera hur dessa olika aspekter av prosodin utnyttjas i språk, samt urskilja betoning och ordaccenter i svenska ord genom analys eller introspektion
 • beskriva fonologiska särdrag i termer av deras fonetiska definition, analysera transkriberat ordmaterial i syfte att avslöja fonologiska processer däri, samt beskriva dessa i termer av fonologiska regler

Delkurs 3. Världens språk

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara termen språktypologi
 • förstå glossning och kunna tyda glossade språkexempel samt använda vanliga förkortningar
 • redogöra för skillnaderna mellan, och ändamålen med följande tre sätt att lingvistiskt klassificera språk: genetisk klassificering, typologisk klassificering och areal klassificering
 • översiktligt redogöra för "språkens demografi" i världen samt skillnaden mellan språkmångfald ("många språk") och språkfamiljsmångfald ("många språkfamiljer")
 • beskriva och problematisera begreppet språkligt universale
 • redogöra för olika typer av språktypologiska klassifikationssystem, inklusive morfologisk typologi och ordföljdstypologi,
 • redogöra för skillnaden mellan nominativa-ackusativa, ergativa-absolutiva och kluvna ("split ergativity") kasusmarkeringssystem
 • översiktligt redogöra för förekomsten av skriftspråk och olika principer för skriftspråkens uppbyggnad

Delkurs 4. Sociolingvistik

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • översiktligt redogöra för sociolingvistikens framväxt och dess teorier, metoder, forskningsområden och forskningsresultat i ett internationellt perspektiv
 • definiera och förklara sociolingvistiska termer och begrepp
 • beskriva språkförändring och språkvariation utifrån sociolingvistiska perspektiv
 • identifiera en väl avgränsad, sociolingvistisk forskningsfråga samt genomföra och presentera en liten empirisk undersökning
 • diskutera sociolingvistiska teorier och metoder med tonvikt på hur de kan belysa olika samband mellan språk, individ och samhälle.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurs 1. Lingvistik I, 7,5 hp

Presentation och diskussion av lingvistiska forskningsområden såsom fonetik, fonologi, grammatik, semantik, pragmatik, språkförändring och datorlingvistik.

Delkurs 2. Fonetik I, 7,5 hp

Delkursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i analys av tal och fonetisk transkription, samt därtill nödvändiga kunskaper om: talets anatomi; elementär ljudvågslära; prosodi (tryck, ton och duration i tal); fonologi (det system som ligger bakom ljudanvändning); och typologi (vilka typer av språkljud människor kan uttala och hur de är fördelade över världens språk).

Delkurs 3. Världens språk, 7,5 hp

Delkursen ska ge en introduktion till vad som förenar och skiljer världens språk. Delkursens fokus ligger på gemensamma och särskiljande drag i världens språk då det gäller ordförråd, grammatik och ljudstruktur. Frågor rörande språk och kultur, flerspråkighet och språkplanering tas också upp, belysta genom beskrivning och analys av konkreta språksituationer i olika delar av världen.

Delkurs 4. Sociolingvistik, 7,5 hp

Delkursen är en grundkurs i sociolingvistik där kännedom om dess teorier, metoder, forskningsfrågor och forskningsresultat utvecklas. Vi utforskar språklig variation och förändring, flerspråkighet och språkkontakt samt språkbruk i relation till sociala faktorer som social status, region, ålder och kön.

Undervisning

Undervisningen sker på delkurserna 1-3 i form av föreläsningar, övningar och examinationer och på delkurs 4 av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. På delkurs 4 förekommer obligatoriska övnings- och presentationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1. Lingvistik I

Examinationen består av ett mindre antal prov samt en sluttentamen.

Delkurs 2. Fonetik I

Delkursen har två examinerande moment:

 1. laborationstillfällen med obligatoriska laborationer
 2. skriftligt prov

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs G på moment 1 samt VG på moment 2.

Delkurs 3. Världens språk

Delkursen har tre examinerande moment:

 1. fortlöpande skriftliga uppgifter
 2. muntlig presentation av grupparbete
 3. skriftligt prov

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs G på moment 1 och 2 samt VG på moment 3.

Delkurs 4. Sociolingvistik

Delkursen examineras dels genom muntliga och skriftliga uppgifter löpande under delkursens gång, dels genom ett individuellt, skriftligt slutprov. I alla skriftliga och muntliga uppgifter bedöms studentens förmåga att uttrycka sig korrekt och funktionellt, anpassat till situation och genre.

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 högskolepoäng i delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med någon av kurserna Lingvistik I (5LN225), Fonetik 1 (5LN226), Världens språk (5LN133), Sociolingvistik (5SV170) eller Språket, individen och samhället (5LN228).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin