Persiska A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR101

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JR101
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen kan räknas till biområdet Persiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Delkurs 1: Persisk grammatik, 7,5 hp

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för språkvetenskapens uppdelning i områdena fonologi, morfologi, syntax och semantik
 • redogöra för begreppen kongruensböjning och komparation
 • i svensk text identifiera ordklasser och satsdelar
 • i svensk text och med hjälp av språkvetenskaplig litteratur identifiera huvud- och bisatser samt klassificera bisatser
 • redogöra för nypersiska språkets utbredning och ställning inom de indoeuropeiska språken
 • beskriva huvuddragen i persiskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi
 • använda ett reversibelt transkriptionssystem för den arabisk-persiska skriften
 • läsa elementära texter på persiska med ett begripligt uttal
 • översätta elementära texter till svenska 
 • ta ut satsdelar och analysera ordformer i några givna elementära texter på nypersiska.

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet i persiska, 7,5 hp

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • översätta enkla meningar från svenska till persiska och vice versa
 • känna till elementära regler för persiskans ortografi
 • skriva en grammatiskt korrekt kort uppsats om ett givet ämne
 • i arabisk skrift skriva en elementär text som läses upp
 • använda ett reversibelt transkriptionssystem för den arabisk-persiska skriften
 • ge en muntlig grammatiskt korrekt beskrivning av en person- och en miljöbild
 • aktivt behärska ett basordförråd som innefattar: hälsningsfraser, släktrelationer, färdmedel, färger och former, djur, kläder, heminredning, mat och dryck,  människokroppen och sjukdomar, geografi
 • idiomatiskt korrekt kommunicera kring ovannämnda ämnen 
 • redogöra för och aktivt använda elementära skillnader mellan tal- och skriftspråk.

Delkurs 3, Persiska texter, 7,5 hp

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • läsa enkla persiska skönlitterära texter högt
 • översätta några givna enkla persiska skönlitterära texter till svenska
 • i textläsningen tillämpa elementär persisk morfosyntax (form- och satslära)
 • förstå enkla idiomatiska uttryck på persiska och översätta dem till svenska
 • analysera några givna moderna texter utifrån den sociopolitiska miljö de tillkommit i
 • stilistiskt analysera enkla persiska skönlitterära texter.

Delkurs 4: Den iranska kultursfärens historia, 7,5 hp

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för den iranska kultursfärens regionala utbredning och definition, samt i stora drag de olika historiska processerna i ett kronologiskt perspektiv
 • redogöra för de etniska, språkliga och religiösa minoriteter som har funnits och finns i regionen ifråga
 • redogöra för regionens formativa perioder och de initiala faser av modernisering som kom att bli avgörande för Iran och Afghanistan
 • redogöra för den politiska utvecklingen och omvälvningarna under 1800- och 1900-talet i Iran och Afghanistan från ett såväl inhemskt som ett internationellt perspektiv
 • redogöra för "Det stora spelet" och denna region ur ett storpolitiskt maktperspektiv
 • redogöra för den dagsaktuella politiska och sociala situationen i Iran och Afghanistan
 • skriva sammanhängande akademisk text på god svenska
 • ha utvecklat förmågan till egen analys, kritiskt tänkande och reflektion.

Innehåll

Kursen syftar till att ge en grundläggande färdighet i den moderna nypersiska grammatiken och en viss färdighet i det talade och skrivna högspråket, samt ge en orientering om iransk kultur. Kursen består av fyra delkurser: Persisk grammatik (7,5 hp), Muntlig och skriftlig språkfärdighet i persiska (7,5 hp), Persiska texter (7,5 hp) och Den iranska kultursfärens historia (7,5 hp). Kursen syftar också till att förbättra generiska färdigheter, som att skriva koherent akademisk text på god svenska samt utveckla studentens kritiska tänkande.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Persisk grammatik (7,5 hp)

Examination sker i form av salsskrivning.

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet i persiska (7,5 hp)

Examinationen sker i form av salsskrivning och muntligt slutprov

Delkurs 3: Persiska texter (7,5 hp)

Examination sker i form av salsskrivning.

Delkurs 4: Den Iranska kultursfärens historia (7,5 hp)

Examinationen sker i form av hemtentamen

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Iranska språk A och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin