Genusvetenskap A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5GN004

Kod
5GN004
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Genusvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 20 april 2021
Ansvarig institution
Centrum för genusvetenskap

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Mål

MÅL

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och diskutera grundläggande genusvetenskapliga begrepp och frågeställningar
  • redogöra för och diskutera grundläggande genusvetenskapliga teorier och forskningsområden
  • tillämpa och problematisera grundläggande genusvetenskapliga begrepp och teorier
  • göra genusvetenskapliga analyser inom givna tidsramar och av olika typer av empiriska material
  • göra grundläggande informationssökningar och ha kännedom om enkel referenshantering
  • skriftligen och muntligen kommunicera grundläggande kunskaper till andra

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser som ger grundläggande kunskaper inom ämnet genusvetenskap. Den ger en introduktion till genusvetenskapliga teorier och genusforskning inom olika områden samt behandlar och problematiserar konstruktioner av kön och genus i relation till andra maktordningar.

A1. Genusvetenskapens grunder 7.5 hp

Delkursen ger en introduktion till begreppen kön och genus och andra nyckelbegrepp inom genusvetenskapen. Feminism som politisk rörelse diskuteras i ett historiskt perspektiv, och några aktuella teoribildningar inom genusvetenskapen introduceras.

A2. Arbete och familj 7.5 hp

Delkursen introducerar aktuell genusforskning med samhälleliga perspektiv på arbete och familj. Mot en bakgrund av historiska perspektiv och globala utblickar fokuseras nutida förhållanden i en svensk kontext.

A3. Sexualiteter och kroppar 7.5 hp

Delkursen belyser och diskuterar olika aspekter av sexualiteter och kroppslighet med fokus på kön/genus, makt och politik ur ett historiskt och samtida perspektiv.

A4. Kulturella representationer 7.5 hp

Delkursen ger kunskap om olika kulturella representationer av kön/genus och hur dessa kan analyseras, också i relation till andra maktordningar.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och icke-lärarledda gruppövningar. Seminarierna är obligatoriska. Frånvaro från enstaka seminarium (1-2 per delkurs) kan i undantagsfall kompenseras genom särskild ersättningsuppgift, som meddelas av läraren och genomförs enligt instruktion och inom given tidsram.

Examination

Delkurs 1 examineras genom salstentamen och seminariedeltagande.

Delkurs 2 examineras genom fältarbete, hemskrivning och seminariedeltagande.

Delkurs 3 examineras genom PM och seminariedeltagande.

Delkurs 4 examineras genom muntlig redovisning av en uppgift samt seminariedeltagande.

Samtliga delkurser bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Betygskriterier delas ut vid kursstart.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin