Tillvalsspråk: Persiska 2

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5PE911

Kod
5PE911
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 september 2022
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde samt kursen Tillvalsspråk: Persiska 1.

Mål

Delkurs 1: Grammatik och texter (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

 • redogöra för de viktigaste grammatiska skillnaderna mellan sakprosa och skönlitteratur i persiska
 • göra jämförelser med huvudspråket avseende stilskillnader mellan sakprosa och skönlitterär text
 • redogöra för olika typer av bisatser i persiska samt deras morfosyntaktiska struktur
 • beskriva persiskans morfosyntax (form- och satslära) detaljerat med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi samt tillämpa dessa kunskaper vid läsning av persisk text
 • analysera skillnader i morfosyntax mellan persiska och huvudspråket, samt jämföra persiskans hypotax med huvudspråkets
 • analysera de arabiska elementen i persisk grammatik och persiskt ordförråd
 • läsa enkel persisk sakprosa i normal hastighet
 • översätta enkel persisk sakprosa till svenska.

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

 • redogöra för de huvudsakliga fonologiska, morfologiska, syntaktiska och lexikaliska skillnaderna mellan persiskans skrift- och talspråk
 • aktivt använda persiska pronominalsuffix i olika syntaktiska funktioner
 • aktivt använda talspråksformer vid kommunikation på persiska och behärska idiomatiska uttryck
 • behärska skillnader i sättet att uttrycka sig i formella och informella kommunikativa situationer
 • aktivt använda ett basordförråd som bland annat innefattar sjukdomar och kontakt med sjukvårdsinstanser, telefonsamtal på olika formalitetsnivåer, klockan, idrotter och sociala situationer.

Innehåll

Delkurs 1: Grammatik och texter (7,5 hp)

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)

Undervisning

Undervisningen består av  föreläsningar, övningar och examinerande moment.

Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Grammatik och texter (7,5 hp)

Delkursen har två examinerande moment:

 1. Skriftligt slutprov (betygsskala U/G/VG)
 2. Jämförande arbete (betygsskala U/G/VG) 

För betyg G på delkursen krävs G på samtliga moment. För betyg VG krävs VG på samtliga moment.

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)

Delkursen har två examinerande moment:

 1. Muntligt slutprov (betygsskala U/G/VG)
 2. Skriftligt slutprov (betygsskala U/G/VG)

För betyg G på delkursen krävs G på båda momenten. För betyg VG krävs VG på båda momenten.

För betyg G på kursen krävs G på båda delkurserna. För betyg VG krävs VG på båda delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin