Arabiska A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AB101

Kod
5AB101
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 mars 2023
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen kan räknas till biområdet Arabiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

Generella mål för delkurs Arabiska A1-A4

 • redogöra för grundläggande begrepp inom allmän fonetik, fonologi, morfologi, syntax och semantik i vedertagen språkvetenskaplig terminologi.
 • beskriva huvuddragen i standardarabiskans skriftsystem, ljudstruktur och elementära form- och satslära med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi
 • redogöra för formord, nominalflektion och en del av verbalflektionen, samt analysera och forma elementära fraser och satser med aktgivande på kasus, kongruens, tempus, modus och ordföljd
 • läsa upp enkla texter på arabiska med ett begripligt uttal
 • översätta lärobokstexter från arabiska till svenska utan lexikon
 • översätta enkla meningar från svenska till arabiska
 • föra en enkel konversation på en talad varietet av arabiska
 • tillämpa elementära regler för arabiskans ortografi
 • med hjälpmedel skriva en grammatiskt korrekt kort uppsats på arabiska om ett givet ämne
 • skriva en elementär text med arabisk skrift och läsa upp denna
 • beskriva en person och en miljö på begriplig standardarabiska
 • aktivt behärska ett basordförråd som innefattar: hälsningsfraser, släktrelationer, färdmedel, mat och dryck, geografi och enkla samhällsförhållanden
 • idiomatiskt korrekt samtala om föregående måls ämnen
 • redogöra för och aktivt använda elementära skillnader mellan tal- och skriftspråk
 • visa förmåga till enklare analys av en aktuell samhällsfråga
 • visa förmåga till språklig analys av grundläggande strukturer på arabiska.

Specifika mål för delkurs  Arabiska A2  med introduktion till de semitiska språken

 • redogöra för arabiskans ställning bland de semitiska språken;
 • beskriva framväxten av den moderna standardarabiskan;
 • redogöra för bruket av högspråk och dialekt i arabvärlden (diglossi).

Specifika mål för delkurs  Arabiska A3 med introduktion till informationssökning

 • skriva en PM med logisk uppställning av relevanta källor, målsättning, metod, genomförande och konklusioner;
 • muntligt och skriftligt redogöra för innehåll, argument, etc. i akademiska texter samt diskutera dessa;
 • skriva sammanhängande akademisk text på god svenska;
 • ge en översikt över arabvärldens länder och presentera ett urval aktuella sociala och politiska frågor av betydelse för aktuell diskussion.

Specifikt mål för delkurs  Arabiska A4 med introduktion till arabisk litteratur

 • redogöra för grunddragen i den arabiska litteraturhistorien till ca 1900.

Innehåll

Kursen omfattar en introduktion till arabiska. Fokus ligger på den moderna standardarabiskan, dess ortografi, fonetik, grundläggande grammatik och ordförråd, men inkluderar också viss färdighet inom en talad arabisk varietet. Dessutom ges introduktioner till de semitiska språken och arabiskans ställning bland dessa och den arabiska litteraturens historia. Teoretiska och metodiska moment inkluderar allmän grammatik och fonetik och en introduktion till materialsökning och PM-skrivande. Kursen är indelad i följande delkurser:

Arabiska A1, 7,5 hp

Arabiska A2 med introduktion till de semitiska språken, 7,5 hp

Arabiska A3 med introduktion till informationssökning, 7,5 hp

Arabiska A4 med introduktion till arabisk litteratur, 7,5 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, seminarier och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Examination sker enligt följande:

Delkurs Arabiska A1: Examination sker i form av salsskrivning samt muntligt prov.

Delkurs Arabiska A2 med introduktion till de semitiska språken: Examination sker i form av salsskrivning.

Delkurs Arabiska A3 med introduktion till informationssökning:

Examination sker i form av:

a) Skriftligt PM omfattande ca 2500 ord som ventileras i grupper, och medverkan i ventilering av dessa uppgifter.

b)  Skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter.

Samtliga moment måste vara godkända för godkänt på delkursen. För VG krävs VG på båda momenten.

Delkurs Arabiska A4 med introduktion till arabisk litteratur: Examination sker i form av salsskrivning.

För betyg G på kursen krävs G på samtliga delkurser. För VG på kursen krävs minst 22,5 hp VG.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med någon av kurserna Arabisk grundkurs (5AB123) och Muntlig och skriftlig språkfärdighet i arabiska (5AB114).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin