Persiska A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR101

Kod
5JR101
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 mars 2024
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen tillhör biområdet Persiska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Delkurs 1: Persisk grammatik och språkfärdighet I (15 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

 • redogöra för nypersiska språkets utbredning och ställning inom de indoeuropeiska språken
 • beskriva huvuddragen i persiskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi
 • använda ett reversibelt transkriptionssystem för den arabisk-persiska skriften
 • läsa elementära texter på persiska med ett begripligt uttal
 • översätta elementära texter till svenska 
 • ta ut satsdelar och analysera ordformer i några givna elementära texter på nypersiska.
 • översätta enkla meningar från svenska till persiska och vice versa
 • känna till elementära regler för persiskans ortografi
 • skriva en grammatiskt korrekt kort uppsats om ett givet ämne
 • i arabisk skrift skriva en elementär text som läses upp
 • ge en muntlig grammatiskt korrekt beskrivning av en person- och en miljöbild
 • aktivt behärska ett basordförråd som innefattar: hälsningsfraser, släktrelationer, färdmedel, färger och former, djur, kläder, heminredning, mat och dryck,  människokroppen och sjukdomar, geografi
 • idiomatiskt korrekt kommunicera kring ovannämnda ämnen 
 • redogöra för och aktivt använda elementära skillnader mellan tal- och skriftspråk.

Delkurs 2: Den iranska kultursfärens historia (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för den iranska kultursfärens regionala utbredning och definition, samt i stora drag de olika historiska processerna i ett kronologiskt perspektiv
 • redogöra för de etniska, språkliga och religiösa minoriteter som har funnits och finns i regionen ifråga
 • redogöra för regionens formativa perioder och de initiala faser av modernisering som kom att bli avgörande för Iran och Afghanistan
 • redogöra för den politiska utvecklingen och omvälvningarna under 1800- och 1900-talet i Iran och Afghanistan från ett såväl inhemskt som ett internationellt perspektiv
 • redogöra för "Det stora spelet" och denna region ur ett storpolitiskt maktperspektiv
 • redogöra för den dagsaktuella politiska och sociala situationen i Iran och Afghanistan
 • skriva sammanhängande akademisk text på god svenska
 • ha utvecklat förmågan till egen analys, kritiskt tänkande och reflektion.

Delkurs 3: Persiska texter (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

läsa enkla persiska skönlitterära texter högt

översätta några givna enkla persiska skönlitterära texter till svenska

i textläsningen tillämpa elementär persisk morfosyntax (form- och satslära)

förstå enkla idiomatiska uttryck på persiska och översätta dem till svenska

analysera några givna moderna texter utifrån den sociopolitiska miljö de tillkommit i

stilistiskt analysera enkla persiska skönlitterära texter.

Innehåll

Delkurs 1: Persisk grammatik och språkfärdighet I (15 hp)

Delkursen ger en introduktion till modern nypersiska (alfabet, fonologi, grundläggande morfosyntax) och en viss färdighet i det talade och skrivna språket samt grundläggande kännedom om det persiska språkets historia.

Delkurs 2: Den iranska kultursfärens historia (7,5 hp)

Delkursen ge en orientering om iransk kultur. Kursen syftar också till att förbättra generiska färdigheter, som att skriva koherent akademisk text på god svenska samt utveckla studentens kritiska tänkande.

Delkurs 3: Persiska texter (7,5 hp)

Delkursen syftar till att ge färdigheter i att läsa, översätta och analysera modern nypersisk text. Läsning, översättning och analys av ca 40 boksidor enklare moderna texter.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Persisk grammatik och språkfärdighet I (15 hp)

Delkursen har tre examinerande moment:

 1. löpande skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter (betygsskala U/G/VG)
 2. skriftligt slutprov (betygsskala U/G/VG)
 3. muntligt slutprov (betygsskala U/G/VG) 

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2 och 3.

Delkurs 2: Den Iranska kultursfärens historia (7,5 hp)

Examinationen sker i form av hemtentamen (betygsskala U/G/VG)

Delkurs 3: Persiska texter (7,5 hp)

Delkursen har två examinerande moment:

 1. löpande muntliga inlämningsuppgifter (betygsskala U/G/VG)
 2. skriftligt slutprov (betygsskala U/G/VG)

För betyget G krävs G på båda momenten. För betyget VG krävs VG på båda momenten.

För betyg G på hela kursen krävs minst betyg G på samtliga delkurser. För betyg VG på hela kursen krävs betyg VG på minst 22,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Iranska språk A och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin