Kandidatprogram i samhällsplanering – miljö, resurser och globalisering

180 hp

Samhällsplanering är avgörande för ett vardagsliv och en hållbar livsmiljö i städer och på landsbygden. Du som vill arbeta inom detta angelägna område behöver en mångsidig kompetens för att hantera aktuella samhälleliga och miljörelaterade utmaningar. Kandidatprogrammet i samhällsplanering – miljö, resurser och globalisering förbereder dig för planeraryrket i en alltmer globaliserad värld. Utbildningen vänder sig till dig som lockas av verklighetsförankring, helhetssyn och studentnära pedagogik.

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Samhällsplaneringen är i ständigt behov av att hitta lösningar i en föränderlig värld. Utbildningen fokuserar på samhällsplaneringens teoretiska innebörd och praktiska sammanhang, med speciell inriktning mot miljöfrågor, resursanvändning och globaliseringsprocesser. Programmet framhåller samhällsplaneringens alltmer mångsidiga roll i arbetet för en hållbar och rättvis samhällsutveckling.

Utbildningen tar fasta på att du med din specialistkunskap som samhällsplanerare ska förstå större sammanhang och utifrån detta kunna bidra till lösningar som skapar hållbarhet både lokalt och globalt. Det innebär även att du ska kunna analysera samhällsplaneringens teoretiska såväl som praktiska förutsättningar i svenska och internationella sammanhang.

Programmet har sin hemvist på Campus Gotland i Visby. På Gotland, med dess dynamiska och studentcentrerade atmosfär, erbjuder vi en mångfald av undervisningsformer för att stödja och forma ditt lärande. Utbildningen innehåller exkursioner, fallstudier, övningar och andra studentaktiva moment för att åskådliggöra programmets tematiska inriktning och praktiska relevans, i den unika närmiljön såväl som genom nedslag i andra områden i Sverige. Programmet ställer höga krav på att utveckla skriftliga och muntliga kommunikativa färdigheter och det ömsesidiga lärandet i studentgruppen. Därmed tränas färdigheter som är viktiga i samhällsplanerarens yrkesutövning.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med samhällsgeografi som huvudområde.

Under programmets tre år läser du en blandning av ämnesspecifika kurser och moment med mer tematiska och mångvetenskapliga inslag. En del av programmets innehåll är inriktat på problemlösning och en del på arbetslivsrelaterade övningar knutna till pågående planärenden och projekt. Genom dina återkommande möten med externa representanter får du konkreta exempel på aktuella regionala och internationella utmaningar inom samhällsplaneringen. Dessa möten stärker kontakten mellan din utbildning och arbetsmarknaden.

Utbildningen inleds med kurser som ger grundläggande teoretisk och praktisk kunskap. Termin ett fokuserar på grundkunskaper i samhällsplanering. Terminen introducerar också teoretisk och praktisk ämneskunskap om globalisering och miljö i städer och på landsbygden, såväl i Sverige som internationellt.

Därefter följer stegvis fördjupning av dina ämneskunskaper samt en ökad förmåga att tillämpa kunskaper i ett mångvetenskapligt sammanhang. Under termin två vidareutvecklar och fördjupar du färdigheter i att förstå, analysera och hantera aktuella utvecklingar och utmaningar inom samhällsplanering i ett rättvise- och maktperspektiv. Fördjupning sker också genom att du får ökade färdigheter, kunskaper och "verktyg" för att kritiskt analysera och tillämpa samhällsplaneringens praktik och teori. Termin två avslutas därför med en praktisk plananalys och metodstudier.

Termin tre och fyra består av kurser med en både arbetsmarknadstillvänd och analytisk inriktning, i form av statistik, kvantitativ metod och GIS (geografiska informationssystem), miljö- och förvaltningsrätt, samt hållbar stadsplanering. Kurserna erbjuder breddning genom att de ger ytterligare perspektiv på frågeställningar som behandlats under tidigare programkurser och ökad fördjupning inom programmets fokusområden. Termin fem omfattar valfria kurser. Termin sex omfattar ett tvärvetenskapligt projektarbete om planering och hållbar energiomställning samt en självständig uppsats.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Introduktion till samhällsplanering, 15 hp
 • Den urbana miljön, 7,5 hp
 • Landskap i förändring, 7,5 hp

Termin 2

 • Det offentliga rummet, 7,5 hp
 • Den nya landsbygden, 7,5 hp
 • Plananalys och kvalitativ metod, 15 hp

Termin 3

 • Befolkningsgeografi med kvantitativa metoder, 15 hp
 • Introduktion till geografiska informationssystem (GIS), 15 hp

Termin 4

 • Miljö- och förvaltningsrätt för samhällsplanerare, 15 hp
 • Resurser, teknologier och hållbar planering, 15 hp

Termin 5

 • Valfria kurser, 30 hp

Termin 6

 • Samhällsplanering och energiomställning, 15 hp
 • Självständigt arbete med inriktning mot samhällsplanering, 15 hp

Studera utomlands

Du har möjlighet att förlägga dina studier vid ett universitet utomlands under en termin eller mer. Uppsala universitet har utbytesprogram med ett stort antal lärosäten i olika länder och du kan får hjälp med att hitta de kurser som passar dig och som kan tillgodoräknas i examen.

Programmets pedagogiska idé är att utbildningen ska stimulera ett självständigt, kritiskt och nyansrikt förhållningssätt till samhällsplaneringens möjligheter och begränsningar i skiftande kontexter. I sin yrkesroll ska en samhällsplanerare kunna förmedla ståndpunkter och resonemang i dialog med andra. Under studietiden behöver du därför ta del av aktuell forskning, författa egna texter, samt analysera och diskutera befintliga planeringsfall. Övning i att kommunicera dina insikter och argument på ett genomtänkt sätt, såväl skriftligt som muntligt, kännetecknar hela utbildningen.

Undervisningen är upplagd på ett sätt som ger dig utrymme att utveckla ett sådant förhållningssätt och sådana kompetenser, inte minst genom delaktighet i flera olika studentaktiva undervisningsformer som seminarier, analysövningar, studiebesök, och gruppuppgifter. Även utbildningsformer som självstudier och föreläsningar är givetvis betydelsefulla för programmet. Vi använder e-lärandeteknik som komplement till den campusbaserade undervisningen.

Samhällsplanerare har en bred arbetsmarknad såväl i Sverige som internationellt. Utbildningen förbereder dig för en mångsidig planerarroll som ger flera karriärmöjligheter inom såväl statliga och kommunala myndigheter, som privata konsultföretag, utredningsinstitut och ideella organisationer. Programmet förbereder dig för arbetsuppgifter exempelvis inom detalj- och översiktsplanering, strategisk utveckling på lokal och regional nivå, internationellt utvecklingsarbete, hållbarhetsfrågor, omvärldsanalys eller miljövård.

Efter examen från programmet kan du också fortsätta dina studier på avancerad nivå med en masterutbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin