Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning

180 hp

Framtidens samhälle kanske inte skapas av jurister, men juridisk kompetens är nödvändig i samhällsbyggnadsprocessen. På lantmäteriprogrammet med juridisk inriktning lär du dig skapa och upprätthålla ett gott samhällsbyggande. Du får en bred utbildning med mycket goda jobbmöjligheter som förutom ett fokus på juridik innefattar bland annat nationalekonomi, samhällsplanering, kartografi och hållbar utveckling.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Inom samhällsbyggandet finns ett stort behov av juridisk kompetens och kunskap om samhällsbyggandets formella processer. Markanvändningen styrs av en rättslig reglering, men givetvis också av en ekonomisk sida. Vidare måste alla förhålla sig till en teknisk dimension där en allmän kunskap i tekniska frågor, hållbar utveckling etcetera är av stor betydelse. Därför kommer du att, utöver juridik, få relevanta kunskaper i ekonomi och teknik.

Utbildningen ger dig

 • en unik kompetensprofil baserad på reella behov för att bygga vårt framtida samhälle
 • kunskap om såväl det juridiska som tekniska och ekonomiska i samhällsbyggnadsprocesserna
 • mycket goda jobbmöjligheter.

Samhällsbyggnads- och fastighetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt huvudområde sprunget ur de behov och värderingar som styr vårt samhällsbyggande. Inom vetenskapsområdet förenas och integreras ett stort antal perspektiv, metoder och tekniker från olika discipliner, för att ge en nödvändig helhetssyn på samhällsbyggande ur ett brett ändamåls- och hållbarhetsperspektiv.

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet är Nordens äldsta juridiska fakultet och har funnits sedan universitetet grundades år 1477.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med samhällsbyggnads- och fastighetsvetenskap som huvudområde.

Programmet är en grundutbildning bestående av sex terminer. Den första terminen är huvudsakligen inriktad på juridiska ämnesstudier. På övriga terminer integreras och alterneras juridiken med programmets övriga ämnen. Utbildningen är organiserad i en ämnesmässig ordning som kan sägas spegla samhällsbyggandet och dess naturliga utveckling. Av betydelse för ordningen är också de kunskaper som behövs för de olika utvecklingsstegen.

År 1

Första året får du en introduktion med i huvudsak rättsliga förtecken, men också ekonomi, samhällsbyggnad, hållbarhet och teknik. Till det introducerande avsnittet hör också vissa mer allmänna juridiska områden som du behöver behärska innan en fördjupning tar vid. I det ingår bland annat allmän fastighetsrätt, offentlig rätt och entreprenadjuridik med upphandling.

År 2

Under andra läsåret får du mer ingående kunskaper om, och perspektiv på, samhällsplanering och miljö. Här ingår den juridiska plan- och fastighetsbildningsprocessen och miljörätt. Du studerar också frågor inom naturresurslära och hållbarhet i ett vidare perspektiv. Slutligen får du lära dig vissa tekniskt orienterade delar inom bygg- och anläggningsteknik.

Härefter följer ett avsnitt omfattande expropriation, markåtkomst och ersättning. Här studerar du både juridik och ekonomi samt förhållandet mellan dessa vid ersättningsbestämning och fastighetsvärdering. Övervägande delen av blocket ägnas åt juridik som rör ersättning för de skador som drabbar fastighetsägare vars mark tas i anspråk för något allmänt samhällsändamål.

År 3

Tredje läsåret inleds med en introduktion i tekniskt lantmäteri, och du studerar också företagsekonomi med fastighetsvärdering och en kurs om genomförande av detaljplaner, där perspektivet är att genomföra och förverkliga beslutade detaljplaner och alla de olika moment och lagstiftningar som blir aktuella att tillämpa vid plangenomförande. Under året får du också en fördjupad introduktion i geografiskt informationssystem (GIS) och byggnadsinformationsmodellering (BIM).

Slutligen studerar du projektledning och kommunikation och hela utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Juridisk introduktionskurs och introduktion till samhällsbyggnadsprocessen, 15 hp
 • Förvaltningsrätt och kommunalrätt, 7,5 hp
 • Entreprenadrätt och offentlig upphandling, 7,5 hp

Termin 2

 • Introduktion till mikroekonomi för lantmätare, 7,5 hp
 • Allmän fastighetsrätt, 15 hp
 • Samhälls- och stadsplanering, 7,5 hp

Termin 3

 • Speciell fastighetsrätt, 15 hp
 • Introduktion till makroekonomi för lantmätare, 7,5 hp
 • Bygg- och anläggningsteknik, 7,5 hp

Termin 4

 • Miljörätt, 7,5 hp
 • Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp
 • Speciell fastighetsrätt: Markåtkomst och ersättning, 7,5 hp
 • Kalkylering, 7,5 hp

Termin 5

 • Introduktion till geodetisk mätningsteknik, 7,5 hp
 • Företags- och fastighetsvärdering, 7,5 hp
 • Speciell fastighetsrätt: Plangenomförande, 7,5 hp
 • Projektledning, samförståndsförhandling och medling, 7,5 hp

Termin 6

 • Geografiska Informationssystem och geodesi, 7,5 hp
 • Rumslig analys med byggnadsinformationsmodellering (BIM), 7,5 hp
 • Kandidatarbete, 15 hp

Undervisningen sker normalt i grupper på cirka 25 studenter, i form av seminarier. Du och dina kurskamrater kommer att få uppgifter av vilka de flesta har formen av konstruerade fall eller frågeställningar med anknytning till rättsfall eller praktiska scenarion. Undervisningen förbereder ni sedan i mindre arbetsgrupper (basgrupper). Arbetet redovisas kontinuerligt med åtföljande diskussion och kommentarer från lärarna. Arbetet i basgruppen är en viktig träning i samarbete samt i att ge och ta argument.

Lärarens roll på utbildningen är i huvudsak att vara kritiskt kommenterande och att ställa de frågor som är nödvändiga för att få fram de centrala principerna, reglerna och argumenten i kursmomentet. Läraren sammanfattar också i efterhand ämnesstoffet och inlärningsresultaten.

Utsikterna att få ett arbete är mycket goda för dig som går programmet och tar examen. Regeringen framhåller i rapporter att bristen på personer med denna kompetens är ett samhällsproblem och en flaskhals för en effektiv samhällsbyggnadsprocess. Kompetensen behövs exempelvis inom bostadsbyggande, fysisk planering, byggande av väg och järnväg, energi- och elektrifiering av samhället, gruvnäringen, klimatomställning och inom jordbruks- och skogsnäringen.

Efter avslutad utbildning är arbetsmarknaden mycket bred och spänner över hela samhällsbyggnadssektorn. Fastighetsjuridisk kompetens efterfrågas av i princip alla aktörer inom sektorn och med examen från utbildningen kommer du ha fastighetsjuridisk expertis som det råder hög efterfråga på. Arbetsmöjligheter finns inom såväl den offentliga sektorn som inom den privata sektorn.

Inom den offentliga sektorn är myndigheterna som ansvarar för samhällsbyggande och infrastruktur en sådan potentiell arbetsplats, till exempel. de statliga och kommunala lantmäterimyndigheterna, Trafikverket, Svenska kraftnät, länsstyrelserna, Boverket och Statens fastighetsverk. Även kommuner är en potentiell arbetsgivare, där goda jobbmöjligheter finns inom områden som fysisk planering, fastighetsutveckling och fastighetsexploatering, projektledning av infrastruktur, vatten- och avlopp och översvämnings- och klimatfrågor.

Inom den privata sektorn finns goda jobbmöjligheter hos exempelvis skogsägare och skogsbolag, kommersiella fastighetsbolag och fastighetsförvaltare, fastighets- och bostadsutvecklare, el- och energibolag, entreprenadbolag och konsultbolag inom samhällsbyggnadsbranschen.

Exempel på roller är förrättningslantmätare, fastighetsvärderare, lantmätare inom hyresjuridik, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare, bolagslantmätare, mark- och ersättningsförhandlare samt expert på mark- och fastighetsjuridik

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin