Magisterprogram i internationell investeringsrätt

60 hp

Magisterprogrammet i internationell investeringsrätt är det första i sitt slag och ger dig allt du behöver för en framgångsrik karriär inom ett snabbt växande rättsområde. Du får både fördjupad och detaljerad kunskap samt praktiska färdigheter inom internationell investeringsrätt och skiljeförfaranden. Våra tidigare studenter arbetar i ledande positioner inom internationella advokatbyråer, myndigheter, organisationer, företag och inom akademin.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Programmet ger möjlighet till djupgående och högprofilerade studier av internationell investeringsrätt. Det är ett av de mest ansedda masterprogrammen inom det specialiserade området internationell tvistelösning.

Internationella investeringsrättsområdet har ökat exponentiellt i praktisk betydelse. Det är ett av få områden inom folkrätten som innehåller stor del av privat praktiserande. Jurister med särskild kunskap inom området är efterfrågade i advokatbyråer, regeringsorgan, banker, storföretag, Europeiska Unionen, internationella organisationer som ICSID, och icke-statliga organisationer. Programmet ger dig avancerade och detaljerade kunskaper om internationella skiljeförfaranden avseende tvister mellan investerare och stater.

Efter avslutat program kommer du ha:

  • fördjupad kunskap om teori och praktik inom internationell investeringsrätt och relevanta delar av allmän folkrätt
  • fördjupad kunskap om teori och praxis för internationell skiljedomsrätt, inklusive relevant tvisterätt och rättsdoktrin
  • förmågan att hantera ärenden genom praktisk utbildning i tvistelösning
  • förmågan att strukturera och presentera - muntligt och skriftligt - komplexa juridiska problem för en välinformerad publik.

Under programmets gång kommer du få diskutera och analysera de grundläggande principerna och reglerna för internationell investeringsrätt som det huvudsakliga sättet för tvistlösning på området. Du lär dig hur utländska investeringar skyddas enligt folkrätten. Du ökar din förståelse kring hur internationell investeringsrätt och skiljeförfaranden samverkar med andra centrala komponenter inom folkrätten, såsom statligt ansvar och tillskrivning och andra rättsliga ramverk, till exempel EU-lagstiftning och det internationella människorättsramverket.

Många inom lärarkollegiet är ledande, eller aktiva medlemmar i europeiska och internationella nätverk och arbetsgrupper. Och deltar i forskningsprojekt på hög nivå. Regelbunden kontakt upprätthålls också med forskare från andra toppuniversitet, med kollegor från andra discipliner och med privata praktiker och näringslivet. Det internationella lärarkollegiet för magisterprogrammet är en Équipe av ledande aktörer. Dessa kommer från privat verksamhet, myndigheter, internationella och icke-statliga organisationer och ett litet antal internationella akademiker från hela världen, som bidrar till att ge en spetsutbildning till programmets internationella deltagande studenter.

Examen

Programmet leder till en juris magisterexamen (Master of Laws, 60 credits, LLM) med rättsvetenskap som huvudområde.

Programmet omfattar totalt 60 hp, varav kurser om 45 hp och en uppsats om 15 hp. Programmet är uppdelat i fyra moduler.

Modul 1

Programmet inleds med en allmän introduktion till internationella skiljeförfaranden. Denna modul omfattar alla grundläggande principer och regler för huvudsakligen kommersiella skiljeförfaranden, vilka historiskt har fungerat som förebild för investeringsskiljeförfaranden. Du kommer att diskutera och analysera bland annat skiljeavtalet, utnämning av skiljemän, processuella frågor, tillämplig lag och verkställighet av skiljedomar.

Modul 2

Den andra modulen fokuserar på skydd för utländska investeringar enligt folkrätten. De relevanta källorna relaterar till fördrag - det vill säga bilaterala och multilaterala investeringsskyddsavtalsfördrag - liksom internationell sedvanerätt. Viktiga begrepp som expropriation och rättvis behandling (fair and equitable treatment) samt statsansvar och fördelning kommer att tas upp. En annan viktig aspekt i denna modul är traktats tolkning enligt Wienkonventionen.

Modul 3

Den tredje modulen behandlar processuella frågor i samband med investeringstvister. Fokus kommer att ligga på frågor om jurisdiktion - till exempel tillämpningen av MFN-klausuler för procedurfrågor - sekretess och insyn, immunitet och verkställighet av skiljedomar. EU:s approach att omforma tvistelösningar mellan investerare och stat kommer att behandlas.

Modul 4

Den fjärde modulen är författandet av en uppsats, där ämnet väljs tillsammans med kursledaren. Parallellt med modulerna tre och fyra kommer du att delta i en "moot arbitration" som vanligtvis organiseras och leds av kursledaren tillsammans med en ledande juristbyrå. Övningen startar i januari och avslutas i slutet av maj med en slutlig muntlig förhandling. Kursdeltagarna delas upp i lag med olika uppgifter, till exempel författande av inlagor till skiljenämnden, expertutlåtanden och andra inlagor.

Du kommer att undervisas av en dedikerad lärarstab som är ledande inom sina juridiska områden. Din inlärningsupplevelse kompletteras av en internationellt känd samling av praktiker, offentliganställda och akademiker. Tidigare år har vi bland annat kunnat bjuda in ledande tvistlösningspartner från internationella advokatbyråer, ICSID:s biträdande generalsekreterare, PCA:s biträdande generalsekreterare samt många andra betydande inom området. Du kommer därmed att utöka ditt professionella nätverk.

Du studerar effektivt i små grupper och deltar i mini-moot courts, workshops och handledning med fokus på yrkeskunskaper. Du förväntas delta aktivt i diskussioner och andra aktiviteter vid undervisningstillfällena.

Undervisningen bygger på en problembaserad inlärningsmetod och ges i form av seminarier med mycket få föreläsningar. På seminarierna diskuteras och analyseras problem, samt möjliga lösningar på problem. Studenterna delas in i mindre grupper som förväntas träffas och förbereda varje undervisningstillfälle. Den problembaserade undervisningsmetoden bygger på aktivt studentdeltagande. Därför är närvaro vid samtliga undervisningstillfällen obligatorisk. Därtill ska du skriva en eller flera PM under de tre första modulerna. Varje modul avslutas med en skriftlig tentamen.

Undervisningsspråket är engelska. Programmet ges i Uppsala.

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet är den äldsta juridiska institutionen i Sverige med ett av Skandinaviens och Europas mest populära och välrenommerade utbildningsprogram. Vår undervisningsmodell bygger på den grund av högkvalitativ forskning som bedrivs vid fakulteten, ett omfattande internationellt samarbete med andra universitet samt ett nära samarbete med privata praktiker.

Under det senaste decenniet har vi upplevt en explosion av internationella investeringstvister. Med hänsyn till att det i dag finns cirka 3 000 bilaterala investeringsskyddsavtal, finns all anledning att anta att denna utveckling kommer att fortsätta. Dessutom har EU blivit mer involverat i frågan om investeringstvister.

Detta innebär att det kommer att finnas ett växande behov av jurister som har djupgående kunskaper i internationell investeringsrätt. I stort varje medverkande i internationell handel och investeringar, inkluderande advokatbyråer, regeringsorgan, banker, internationella organisationer, bolag och icke statliga organisationer (så kallade NGO:er), kommer att behöva jurister med sådan kunskap. Magisterprogrammet i internationell investeringsrätt är väl skickat att tillgodose detta behov.

Programmet ger dig en bra merit om du söker doktorandstudier i Uppsala eller vid andra lärosäten runt om i världen.

Våra alumner kommer från varierande utbildningsbakgrunder och arbetar på myndigheter, banker, företag som specialiserar sig på internationell rätt, samt i den akademiska världen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin